Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2008-1502

(2009-04-29)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende.

Av utredningen framgår bl.a. följande.

A-son har varit revisor i ett aktiebolag som gått i likvidation efter beslut av extra bolagsstämma den 29 januari 2007. Bolaget har haft brutet räkenskapsår (1 september–31 augusti). A-son har den 16 mars 2007 avgett en revisionsberättelse för perioden den 1 september 2006–29 januari 2007, över den redovisning som styrelsen och den verkställande direktören har lagt fram enligt bestämmelsen i 25 kap. 33 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Den 3 december 2007 har A-son avgett sin revisionsberättelse över likvidatorns årsredovisning för det räkenskapsår som slutade den 31 augusti 2007. Av årsredovisningen framgår att likvidationen inte var avslutad per sistnämnda datum. I revisionsberättelsen uttalar A-son emellertid att slutredovisningen (RNs kursivering) har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, att den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med redovisningens övriga delar. Han tillstyrker också ansvarsfrihet för likvidatorn. Revisionsberättelsen innehåller inget ställningstagande vad gäller frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och inte heller något uttalande om att likvidationen fortgår utan att den fördröjs onödigt.

RN har förelagt A-son att yttra sig beträffande utformningen av den nu aktuella revisionsberättelsen. A-son har svarat att han inte ansåg att det fanns grund för några anmärkningar eller andra kommentarer utöver vad som tagits upp i revisionsberättelsen.

RN gör följande bedömning.

Den redovisning från likvidatorn som A-son har avgett revisionsberättelse över den 3 december 2007 är en sådan årsredovisning under likvidationens gång som avses i 25 kap. 37 § aktiebolagslagen och inte en slutredovisning (jfr 25 kap. 40 § samma lag).

Enligt 25 kap. 31 § aktiebolagslagen ska bestämmelserna om revision i 9 kap. tillämpas under likvidationen. I 9 kap. 32 § 1 sägs att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen. Beträffande årsredovisningar som avges under likvidation innehåller 25 kap. 37 § vissa undantagsbestämmelser för redovisningen och bolagsstämman som även får inverkan på revisorns uttalanden. Dessa undantag avser emellertid inte frågan om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen.

Av 25 kap. 31 § följer också att revisorn i sina revisionsberättelser under likvidationen ska uttala sig om huruvida likvidationen fördröjs i onödan.

A-sons revisionsberättelse den 3 december 2007 saknar uttalanden i båda ovan behandlade avseenden och är även missvisande på så sätt att den sägs avse slutredovisningen.

Genom att avge en bristfällig revisionsberättelse har A-son åsidosatt god revisionssed. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%