Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2009-1107

(2010-09-24)

Revisorsnämnden avskriver ärendet mot auktoriserade revisorn A-son.

Revisorsnämnden (RN) har i samband med handläggning av A-sons ansökan om fortsatt auktorisation som revisor uppmärksammat vissa förhållanden och därför öppnat detta disciplinärende. Ärendet avser A-sons utfärdande av revisorsintyg för 193 aktiebolag (s.k. lagerbolag). A-son har yttrat sig i ärendet.

A-son har utfärdat de i ärendet aktuella revisorsintygen vid fyra tillfällen under perioden 14 december 2007–25 juni 2008. I intygen har A-son bl.a. intygat att respektive lagerbolag har tillförts apportegendom i form av en postväxel om 100.000 kr samt att postväxeln har varit till nytta för bolagen. Samtliga lagerbolag tillfördes en och samma postväxel som apportegendom. Postväxeln har tillskjutits respektive lagerbolag och helt kort därefter ersatts av en fordran på det bildande bolaget. Svea hovrätt har den 22 februari 2008 dömt en person som hade upprättat revisorsintyg för ett stort antal lagerbolag som tillförts apportegendom på ett liknande sätt som i förevarande ärende, för bl.a. grovt osant intygande. [1] Detta talar för att det skulle ha funnits grund för disciplinär åtgärd mot A-son för de revisorsintyg han utfärdat efter att nämnda dom avkunnats. När A-son utfärdade de aktuella revisorsintygen under 2008 kan rättsläget emellertid inte anses ha varit så allmänt känt att A-son haft skyldighet att hålla sig informerad därom. Mot bakgrund härav finner RN inte skäl att vidta ytterligare åtgärder i detta ärende.

Ärendet avskrivs.

  • [1]

    Se Svea hovrätts dom den 22 februari 2008, mål nr B 5095-05.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%