Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2010-112

(2010-10-27)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons revision av ett aktiebolag för dess första räkenskapsår 21 augusti 2007–31 december 2008. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret är daterad den 9 november 2009. A-son avgav den 11 november 2009 en revisionsberättelse som avvek från standardutformningen och innehöll en upplysning om att årsredovisningen inte hade upprättats i sådan tid att det hade varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom föreskriven tid. Enligt årsredovisningen uppgick bolagets omsättning till 38 mnkr och antalet anställda till sex.

2 Anmälan

Av anmälan framgår bl.a. följande. Bolagets verksamhet bestod i byggverksamhet. En redovisningsbyrå handhade bolagets löpande bokföring och upprättade årsredovisning. Anmälaren, som är styrelseledamot och ägare i bolaget (företrädaren), har gjort gällande att A-son, sedan hon åtagit sig att vara revisor i bolaget, inte kontaktade bolaget vid något tillfälle innan årsredovisningen färdigställdes. Enligt företrädaren försökte A-son inte heller påskynda arbetet med att färdigställa årsbokslutet för att undvika att bolagets årsredovisning upprättades för sent.

3 A-sons yttranden m.m.

A-son har uppgett i huvudsak följande.

Hon valdes till revisor i bolaget den 21 augusti 2007. I ett brev, daterat den 6 december 2007, bad hon företrädaren att ta kontakt med henne för att de skulle kunna träffas för att företrädaren då skulle kunna berätta om bolagets verksamhet. Ett uppdragsbrev för underskrift och retur bifogades brevet. Företrädaren hörde dock aldrig av sig och hon fick inte heller tillbaka uppdragsbrevet. Bortsett från ovan nämnda brev hade hon inte någon kontakt med företrädaren förrän hon inledde sin granskning av bolagets redovisning, bokslut och årsredovisning. Hon förde anteckningar vid ett möte med företrädaren vid detta tillfälle. Granskningen utfördes till största delen på plats hos den redovisningsbyrå som bolaget anlitade. Under arbetets gång framfördes inga klagomål på att hon och företrädaren inte hade haft någon kontakt under året. Hon var vald revisor i andra bolag som anlitade samma redovisningsbyrå som bolaget och hade det uppstått problem skulle redovisningsbyrån ha kontaktat henne. Under våren 2009 var hon flera gånger i kontakt per telefon med redovisningsbyrån. Vid dessa kontakter fick hon besked om att redovisningsbyrån hade problem med att få underlag till redovisningen, vilket medförde att bokslutet blev försenat.

RN noterar att anteckningarna rörande hennes möte med företrädaren är daterade den 13 oktober 2009.

4 RNs bedömning

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska årsredovisning och revisionsberättelse läggas fram på ordinarie bolagsstämma inom sex månader från utgången av det aktuella räkenskapsåret. Enligt 8 kap. 3 § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) ska ett aktiebolags årsredovisning och revisionsberättelse ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

I det nu aktuella fallet innebär detta att bolaget skulle ha hållit bolagsstämma senast den 30 juni 2009 och att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007/08 skulle ha getts in till Bolagsverket senast den 31 juli 2009.

Den som väljs till revisor i ett bolag ska på ett tidigt stadium skaffa sig kunskap om bolagets verksamhet. [1] Revisorn kan därigenom identifiera och förstå de förhållanden som kan vara av betydelse för bolagets redovisning och för granskningen av bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn till att bolaget hade en omfattande verksamhet med flera anställda skulle A-son i nära anslutning till att hon tillträdde uppdraget ha informerat sig om bolagets verksamhet och rutiner. Hon skulle därefter ha haft fortlöpande kontakter med bolaget för att kunna planera och genomföra revisionen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Den enda åtgärd A-son uppger sig ha utfört i anslutning till att hon åtog sig uppdraget var att upprätta ett uppdragsbrev som hon den 6 december 2007 skickade till bolaget för underskrift tillsammans med ett brev där hon bad om en kontakt för att informera sig om bolagets verksamhet. Hon hade därefter inte någon kontakt med bolaget innan hon började sin granskning i oktober 2009, dvs. mer än två år efter det att hon utsågs till bolagets revisor och mer än nio månader efter räkenskapsårets utgång.

Då A-son varken fick uppdragsbrevet i retur eller kontaktades av företrädaren skulle hon själv ha tagit kontakt med denne för att diskutera förutsättningarna för uppdraget och särskilt då för att klargöra vad som krävdes för att hon skulle kunna planera och genomföra revisionen i sådan tid att det hade varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom föreskriven tid. Efter räkenskapsårets utgång skulle hon inte ha nöjt sig med information från redovisningsbyrån om problemen med att avsluta räkenskaperna och upprätta årsredovisning utan själv ha tagit kontakt med företrädaren. Vad A-son har invänt om uteblivna klagomål från företrädaren och tidigare goda erfarenheter av bolagets redovisningsbyrå medför ingen annan bedömning. Genom att underlåta att vidta ovan angivna åtgärder har hon åsidosatt god revisionssed.

RN finner att A-son har åsidosatt sina skyldigheter som revisor och att hon därför ska meddelas en disciplinär åtgärd. Med hänsyn till att det som ligger A-son till last är allvarligt ska hon meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.

  • [1]

    Se Revisionsstandard i Sverige RS 310 p. 2SE, 4SE och 5.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%