Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2011-893

(2012-05-03)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag (bolaget), räkenskapsåren 7 juli 2009–31 december 2009 och 2010. Bolaget bildades i juli 2009 och bedriver utbildningsverksamhet.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande.

A-son hade varit revisor i bolaget sedan det bildades i juli 2009 och hans uppdrag avslutades i april 2011, efter revisionen av räkenskapsåret 2010. Under den perioden varken träffade eller talade han med företrädaren för bolaget vid något tillfälle. Bolagets företrädare var ensam styrelseledamot och ägare i bolaget och hade före bolagets bildande bedrivit verksamheten genom enskild firma. De kommunikationsåtgärder som A-son vidtog var att fakturera bolaget efter de genomförda revisionerna och skicka brev i samband med att hans uppdrag som revisor upphörde.

A-son har anfört bl.a. följande.

Uppdraget som revisor i bolaget förmedlades av en bokföringsbyrå som tillhandahöll bolaget ekonomitjänster. Han är vald revisor i några bolag som är kunder till den aktuella bokföringsbyrån. Vid revisionsuppdrag som förmedlats på detta sätt har han som revisor inte samma löpande kontakt med kunden som vid egna kombiuppdrag eller vid större revisionsuppdrag. I stället är det bokföringsbyrån som blir revisionskundens diskussionspart. Vanligtvis kontaktar han dessa revisionskunder via brev, då han anser att det är bra för dokumentationen. Vid behov kontaktar han revisionskunderna via telefon eller vid ett planerat möte hos bokföringsbyrån. Granskningen sker i princip uteslutande hos bokföringsbyrån och han träffar då revisionskunderna när de lämnar in material.

I det aktuella fallet bedömde han att brevkommunikation med bolagets företrädare var tillräckligt. Kommunikationen skedde i övrigt med bokföringsbyrån som också tillhandahöll underlag i form av bl.a. deklaration från den enskilda firman och företrädarens CV. Han hämtade in kunskap om verksamheten på bolagets hemsida och vid genomgång av verifikationer ur bolagets bokföring. Bolaget ingick avtal om utbildning med kunder, genomförde dessa utbildningar och fakturerade kunderna enligt avtalen. Han fick därigenom en bra bild av bolagets verksamhet eftersom han kunde se vilka kunder och leverantörer som bolaget arbetade med. Revisionen skedde utan väsentliga iakttagelser eller avvikelser och verksamheten bedömdes vara förhållandevis enkel. Han använde sig även av resultatanalyser för att genomföra en analytisk granskning som en inledning på revisionsplaneringen. Risken för väsentliga fel i årsredovisningen bedömdes som låg.

I A-sons revisionsdokumentation för de i ärendet aktuella räkenskapsåren återfinns, såvitt avser hans kommunikation med bolaget, ett uppdragsbrev daterat den 10 juli 2009, en revisionsrapport daterad den 8 april 2010, ett brev med anledning av att hans uppdrag som revisor upphörde, daterat den 8 november 2010 samt en revisionsrapport för räkenskapsåret 2010, daterad den 27 april 2011. Samtliga handlingar är ställda till bolagets styrelse.

RN gör följande bedömning.

Av RS 310, Kunskap om verksamheten, framgår att revisorn ska skaffa sig tillräcklig kunskap om bolagets verksamhet för att kunna identifiera och förstå de händelser, transaktioner och förhållanden som enligt hans eller hennes bedömning kan ha en betydande påverkan på årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning eller på granskningen eller revisionsberättelsen. Under revisionens genomförande ska revisorn fortlöpande uppdatera informationen. [1]

A-son fick uppdraget som revisor i bolaget genom en bokföringsbyrå. Utöver det uppdragsbrev som han skickade när han i juli 2009 valdes till revisor och de handlingar som angivits ovan innehåller revisionsdokumentationen inte någon korrespondens mellan A-son och bolaget. Hans kunskap om bolagets verksamhet baserades i stället på bl.a. kontakter med bokföringsbyrån och vad han hade inhämtat via bolagets hemsida, företrädarens CV och bokföringsmaterialet.

RN konstaterar att det var fråga om ett nybildat aktiebolag där företrädaren var ensam ägare och bedrev verksamheten självständigt. Det fanns därför anledning att räkna med att det förekom förhållanden av betydelse för verksamheten som bokföringsbyrån saknade kännedom om, som inte framgick av det skriftliga underlaget och som endast kunde inhämtas genom personlig kontakt i någon form med företrädaren. Detta gäller särskilt beträffande uppgifter som var nödvändiga inför genomförandet av förvaltningsrevisionen. A-son skulle därför ha tagit direkt kontakt med bolagets företrädare och inte nöjt sig med den kunskap som det skriftliga materialet och personalen på bokföringsbyrån kunde ge honom. Genom att inte ta en sådan kontakt har han enligt RNs uppfattning brutit mot god revisionssed. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN bedömer att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

  • [1]

    Se Revisionsstandard i Sverige RS 310, Kunskap om verksamheten, p. 2SE och 5. Detta regelverk gällde vid revisionerna av de i ärendet aktuella räkenskapsåren. Motsvarande krav gäller enligt International Standard on Auditing (ISA) som gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%