Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2014-613

(2014-12-18)

Revisorsnämnden meddelar revisionsbolaget X AB erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan mot två auktoriserade revisorer som är styrelseledamöter i det registrerade revisionsbolaget X AB. Det har lett till att RN har öppnat detta disciplinärende mot X AB. Anmälan är begränsad till frågor med anknytning till två efterutdelningar och en nyemission av aktier i X AB.

X AB hade brutet räkenskapsår med balansdag per den 30 juni varje år. Det redovisade en nettoomsättning för räkenskapsåren 2009/10 och 2010/11 med 17,7 mnkr respektive med 21,4 mnkr.

Vid två extra bolagsstämmor i X AB den 26 augusti 2011 respektive den 2 januari 2012 beslutades om efterutdelningar med 10 mnkr respektive 6,5 mnkr. Stämmorna tog besluten om utdelningarna med utgångspunkt i de belopp som fanns tillgängliga enligt de fastställda resultat- och balansräkningarna per den 30 juni 2010 respektive per den 30 juni 2011. Besluten innebar att X AB delade ut mer än 70 procent respektive 75 procent av det redovisade fria egna kapitalet. X ABs styrelse anmälde utdelningarna för registrering till Bolagsverket först våren 2013.

Vid en extra bolagsstämma den 16 januari 2012 beslutades om en nyemission av aktier som innebar att aktiekapitalet skulle öka från 150 tkr till 300 tkr. Anmälan om beslutet om emission kom in till Bolagsverket för registrering den 13 juli 2012, dvs. efter balansdagen den 30 juni 2012. I årsredovisningen för räkenskapsåret 2011/12 redovisade X AB sitt aktiekapital med 300 tkr. Den årsredovisningen innehöll under noten 8 en uppgift om att antalet aktier hade ökat från 1 500 stycken till 3 000 stycken. Revisionsberättelserna för de båda räkenskapsåren avvek inte från standardutformningen.

Styrelseledamöterna i X AB har berättat följande.

X AB försökte inte undanhålla någon information om efterutdelningarna som stämman beslutade om den 26 augusti 2011 och den 2 januari 2012. I årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12 fanns det upplysningar om utdelningarna i tilläggsupplysningarna under noten för eget kapital. I förvaltningsberättelserna fanns det hänvisningar till tilläggsupplysningarna. De beklagar att de skickade anmälningarna till Bolagsverket för registrering så sent.

När det gäller nyemissionen har de ingen förklaring till varför Bolagsverket registrerade anmälan om emissionsbeslutet så sent. I samband med att de upprättade årsredovisningen kontrollerade de att beslutet var registrerat. De noterade då inte att registreringen hade skett efter balansdagen den 30 juni 2012. Det är riktigt att 150 tkr i stället borde ha redovisats i årsredovisningen för räkenskapsåret 2011/12 som pågående nyemission.

RN gör följande bedömning.

För att en auktoriserad eller en godkänd revisor ska vara lämplig för att utöva revisionsverksamhet krävs att han eller hon åtnjuter förtroende från såväl sina revisionsklienter som det allmänna. Det finns enligt god revisorssed också ett allmänt krav på att en revisor bedriver sin yrkesutövning under ordnade former och att han eller hon strävar efter sunda ekonomiska förhållanden. [1] För det fall revisionsverksamheten bedrivs i ett registrerat revisionsbolag ställs motsvarande krav inte bara på de i bolaget verksamma revisorerna utan även på bolaget som sådant.

Som har framgått beslutade två extra bolagsstämmor i X AB den 26 augusti 2011 och den 2 januari 2012 om efterutdelningar. En bolagsstämmas beslut om efterutdelning ska enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) genast anmälas för registrering i bolagsregistret. X ABs styrelse anmälde dock utdelningarna för registrering till Bolagsverket först våren 2013. Konsekvenserna av att styrelsen inte genast anmälde något av de två besluten var att de i praktiken blev offentliggjorda första gångerna när de två årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12 – av vilka utdelningarna går att utläsa – kom in till Bolagsverket den 19 december 2011 respektive den 29 januari 2013.

Som också har framgått beslutade en extra bolagsstämma den 16 januari 2012 om nyemission av aktier. Beslutet innebar att aktiekapitalet skulle öka från 150 tkr till 300 tkr. I årsredovisningen för räkenskapsåret 2011/12 redovisade X AB sitt aktiekapital med 300 tkr fastän anmälan om emissionsbeslutet hade kommit in till Bolagsverket för registrering efter balansdagen den 30 juni 2012. Det är först genom registreringen av ett emissionsbeslut som ökningen av ett aktiebolags aktiekapital fastställs. [2] Ökningen av aktiekapitalet skedde därför rätteligen på det nästföljande räkenskapsåret 2012/13. Enligt avsnittet 5.6 Kommentarer till FARs schema för balansräkningen p. 32 i FARs rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag ska i fråga om en ännu inte registrerad nyemission tecknat och inbetalt kapital redovisas som en särskild post under Bundet eget kapital benämnd Pågående nyemission. Av kapitalet som redovisades som Bundet eget kapital skulle med andra ord 150 tkr inte ha redovisats som aktiekapital utan som pågående nyemission.

X AB har underlåtit att genast anmäla var och en av två beslut om efterutdelningar till Bolagsverket för registrering och har felaktigt redovisat ett för högt aktiekapital i årsredovisningen för räkenskapsåret 2011/12. Därigenom har bolaget åsidosatt sina skyldigheter som registrerat revisionsbolag. X AB ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att den disciplinära åtgärden kan stanna vid erinran.

Med stöd av 32 § andra stycket och 34 § revisorslagen (2001:883) meddelar RN X AB erinran.

  • [1]

    Se anvisningarna till regel 1 i FARs rekommendationer EtikR 1 Yrkesetiska regler.

  • [2]

    13 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%