Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2014-1272

(2015-12-17)

Revisorsnämnden avskriver disciplinärendet.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har med anledning av uppgifter i media öppnat ett disciplinärende avseende auktoriserade revisorn A-son. Ärendet rör hans revision av ett moderbolag i en koncern. RNs granskning har omfattat räkenskapsåren 2011–2013.

A-son var huvudansvarig revisor i moderbolaget och ansvarig koncernrevisor. En annan auktoriserad revisor som var verksam inom samma revisionsföretag undertecknade revisions- och koncernrevisionsberättelsen tillsammans med honom. Den andra revisorn var även huvudansvarig revisor i ett av moderbolagets dotterbolag. RN har även öppnat ett disciplinärende avseende den andra revisorn avseende bl.a. revisionen av dotterbolaget, se RNs ärende med dnr 2014-1273. Även det ärendet har omfattat räkenskapsåren 2011–2013. RN har denna dag avskrivit ärendet avseende den andra revisorn.

Den utredning som RN har gjort har innefattat en bedömning av om de iakttagelser som den huvudansvarige revisorn i dotterbolaget gjorde i samband med granskningen av intäktsredovisningen i det bolaget borde föranlett A-son att vidta ytterligare åtgärder i samband med sin koncernrevision. RN har i det nyss nämnda ärendet inte funnit grund för att kritisera revisionen i dotterbolaget. Det finns därmed inte heller grund för att kritisera A-sons revision av moderbolaget och koncernen för de aktuella räkenskapsåren. Ärendet avseende A-son ska därför avskrivas.

RNs beslut

Ärendet avskrivs.

FARs kommentar

Avskrivningar i uppmärksammat ärende

FAR noterar att RN gjort avsteg från sin princip att inte lämna motiverade avskrivningsbeslut. Detta förekommer i princip endast i medialt uppmärksammade ärenden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%