Innehåll

Revisorsnämndens övriga ärenden

Dnr 2016-1003

(2016-09-28)

Revisorsnämnden beviljar auktoriserade revisorn A-son undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883).

Auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883). Han har som skäl för sin ansökan anfört följande.

Han har ett barn som har särskilda behov. Han ansöker därför om undantag från anställningsförbudet för att, i enlighet med gällande regelverk, ta en kommunal anställning som barnets assistent. Anställningen omfattar 25 procent av en heltidstjänstgöring. Varken han eller den revisionsbyrå där han är verksam innehar några revisionsuppdrag där hans kommunala anställning riskerar att ge upphov till oberoendekonflikter.

RN gör följande bedömning.

Enligt 12 § första stycket revisorslagen får en revisor endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra stycket samma lag (s.k. ägarbolag). Om det finns särskilda skäl, får dock RN enligt 12 § andra stycket revisorslagen bevilja undantag från denna bestämmelse. Det som A-son har anfört som grund för sin ansökan får anses utgöra sådana särskilda skäl och han bör därför beviljas det begärda undantaget. Undantaget gäller tills vidare så länge som den familjesituation som han har beskrivit består.

Det bör noteras att detta beslut inte innebär något undantag från fortbildningskravet i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer. Beslutet innebär inte heller något undantag från kravet i 1 § RNs föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering att en revisor för att erhålla fortsatt auktorisation ska ha utövat ett visst antal timmar revisionsverksamhet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%