Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2017-613

(2017-09-22)

Revisorsinspektionen meddelar revisionsbolaget X AB erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som har föranlett myndigheten att utreda hur det registrerade revisionsbolaget X AB (nedan kallat revisionsbyrån) har agerat i samband med ett revisionsuppdrag i ett aktiebolag (nedan kallat bolaget). Revisionsbyrån var i bolaget revisor under perioden den 12 oktober 2006 till den 21 september 2016. Revisorsinspektionen har i ett annat disciplinärende (dnr 2016-1168) utrett också den huvudansvariga revisorns (nedan kallad revisorn) agerande i samma uppdrag.

2 Revisorsinspektionens utredning

Av företagsinformation som Revisorsinspektionen har hämtat in framgår att revisorn varit registrerad som huvudansvarig revisor i bolaget under hela den period som X AB har varit registrerad revisor i bolaget (s.k. byråval). Den 21 september 2016 tillträdde revisorn som personvald revisor i bolaget.

I revisorns yttranden till Revisorsinspektionen i ärendet 2016-1168 uppges följande.

Hon slutade sin anställning hos revisionsbyrån i oktober 2008, men kvarstod som revisor i bolaget. Under sin anställning hos revisionsbyrån var hon normalt alltid personvald revisor. Därför uppmärksammade varken hon eller revisionsbyrån att hon i detta uppdrag inte var personvald, utan endast var huvudansvarig revisor, och att revisionsbyrån var byråvald. När misstaget uppdagades, avanmälde revisionsbyrån sig som bolagets revisor och hon registrerade sig i dess ställe.

3 X ABs uppgifter

Revisionsbyrån har uppgett följande.

Att revisionsbyrån inte uppfattade att den var registrerad revisor i det nu aktuella uppdraget berodde på att det fanns brister i de administrativa rutinerna när revisorn slutade vid byrån. Vid den tiden var det mycket ovanligt att revisionsbyrån var vald som revisor i sina revisionsklienter. Det har nu införts nya rutiner så att dessa situationer inte ska kunna uppstå igen.

Inte vid något tillfälle under perioden 2008–2016 har det lämnats något påpekande eller någon annan information från Bolagsverket som har gett anledning att uppmärksamma att revisionsbolaget var registrerat som revisor i bolaget. Inte heller bolagets ägare, ledning eller likvidator tyckts ha haft kännedom om det rätta förhållandet.

4 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 32 § fjärde stycket och 34 § första stycket revisorslagen (2001:883) framgår att varning eller erinran inte får meddelas om det som läggs ett revisionsbolag till last har inträffat mer än fem år innan revisionsbolaget fick underrättelse i ärendet. Eftersom det inte är visat att revisionsbyrån fick del av Revisorsinspektionens underrättelse i detta ärende före den 28 juni 2017, är inspektionens prövning begränsad till förhållandena under perioden 28 juni 2012 till den 20 september 2016.

Av god revisorssed följer att revisorer och registrerade revisionsbolag ska ha god kontroll över sina uppdrag. [1] Det åligger därför ett revisionsbolag att i samband med att det åtar sig ett revisionsuppdrag, och därefter fortlöpande, självständigt pröva att de uppdrag som man har åtagit sig utförs enligt god revisionssed. Ansvaret för riktigheten i denna prövning kan inte överlåtas till vare sig den som utser revisorn, registreringsmyndigheten eller någon annan. Att revisionsbyrån inte har fått något påpekande från Bolagsverket om att den varit registrerad revisor för bolaget eller att varken bolagets ägare, ledning eller likvidator uppmärksammat förhållandet förändrar inte detta.

Genom att inte ha kontroll på att det under lång tid innehaft det nu aktuella revisorsuppdrag har X AB brustit i sina nu angivna skyldigheterna som registrerat revisionsbolag. X AB ska därför med stöd av 32 § andra stycket och 34 § första stycket revisorslagen meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att det är tillräckligt med en erinran.

  • [1]

    Se Revisorsinspektionens beslut den 21 november 2001 dnr 2000-1093 där denna fråga aktualiserades avseende en revisor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%