1 §Skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) skall inventera varje i lagret ingående post av tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning. Vid inventeringen skall upprättas en förteckning som för varje post anger det värde som posten har tagits upp till enligt bestämmelserna i 17 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Vid bestämmande av lagrets anskaffningsvärde skall de lagertillgångar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattningsårets utgång, anses som de av honom senast anskaffade eller tillverkade. Om den skattskyldige yrkar att lagret skall värderas i enlighet med 17 kap. 4 § inkomstskattelagen, skall anskaffningsvärdet på varje post anges i förteckningen.

Första stycket gäller inte tillgångar som värderats med tillämpning av 4 kap. 12 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på lagertillgångarna vid inventeringstillfället kunna korrigeras på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen.

Lag (2003:1104)

2 §Den skattskyldige skall på förteckningen som avses i 1 § teckna en på heder och samvete avgiven försäkran att ingen lagertillgång undantagits vid inventeringen.

Lag (1990:1432)

3 §Har den skattskyldige inte följt föreskrifterna i denna lag ska de lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte godtas vid inkomstbeskattningen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten bedrivs under speciella förutsättningar, inte utan avsevärda svårigheter kan följa föreskrifterna i denna lag, ska den skattskyldiges egen utredning angående värdet godtas om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat.

Lag (2011:1297)

Propositioner

SFS 1955:257
Prop. 1955:100

SFS 1979:144
Prop. 1978/79:44

SFS 1990:1432
Prop. 1990/91:54

SFS 1992:694
Prop. 1991/92:86

SFS 1994:788
Prop. 1993/94:234

SFS 1995:1615
Prop. 1995/96:104

SFS 1999:1084
Prop. 1998/99:130

SFS 1999:1234
Prop. 1999/2000:2

SFS 2003:1104
Prop. saknas

SFS 2011:1297
Prop. 2010/11:166