Registreringsmyndigheten

1 §Med registreringsmyndigheten avses i denna förordning Bolagsverket.

Förordning (2004:357)

Elektronisk ingivning

1 a §Bolagsverket får meddela föreskrifter enligt 8 kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

Förordning (2015:830)

Kungörande

2 §Kungörande enligt 8 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ske senast månaden efter den då redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyndigheten.

Kungörelsen skall innehålla uppgift om

  1. namn och organisationsnummer på det bolag som handlingarna avser eller, i fråga om koncernredovisning eller koncernrevisionsberättelse, namn och organisationsnummer på moderbolaget i den koncern som handlingarna avser,

  2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och

  3. den tidpunkt då handlingen gavs in till registreringsmyndigheten samt uppgift om diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

Förvaring av ingivna handlingar

3 §Årsredovisningar, revisionsberättelser, granskningsberättelser över hållbarhetsrapporter, bolagsstyrningsrapporter, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser, granskningsberättelser över hållbarhetsrapporter för koncerner och delårsrapporter som har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. 3 §, 15 a § första stycket och 16 § och 9 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) får föras över till elektroniska handlingar. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten.

Förordning (2024:362)

Påminnelser

4 §Om ett bolag som omfattas av 8 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554) inte har gett in årsredovisning, revisionsberättelse eller, i förekommande fall, granskningsberättelse över en hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse eller granskningsberättelse över en hållbarhetsrapport för koncernen för föregående räkenskapsår, ska registreringsmyndigheten påminna bolaget om skyldigheten att ge in sådana handlingar. Påminnelsen ska skickas senast sex månader efter utgången av föregående räkenskapsår.

Förordning (2024:362)

Underrättelser om förseningsavgifter

5 §Om registreringsmyndigheten har fattat ett sådant beslut som avses i 8 kap. 6 eller 9 § årsredovisningslagen (1995:1554), skall den genast skriftligen underrätta bolaget om beslutet.

Prövning av tillståndsfrågor

6 §Registreringsmyndigheten ska pröva frågor om tillstånd som avses i 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 30 § första stycket och 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Förordning (2015:830)

Avgifter

7 §För handläggning och prövning av ansökningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska avgifter betalas med följande belopp:

  1. medgivande att utelämna uppgift om nettoomsättningen i resultaträkningen (3 kap. 11 § andra stycket), 1.500 kronor, och

  2. medgivande att utelämna upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 30 § första stycket och 7 kap. 17 §), 1.500 kronor.

För registrering i aktiebolagsregistret och kungörande av årsredovisning eller delårsrapport på annat språk än svenska ska en avgift om 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska betalas när ansökan eller årsredovisningen ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen har påbörjats.

Förordning (2015:830)

Indrivning av förseningsavgifter

8 §I fråga om förseningsavgifter enligt 8 kap. 5 och 6 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns det bestämmelser om begäran om indrivning m.m. i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2024:362

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024.