Prop. 2001/02:18 Beskattning av kostnadsersättningar till statligt anställda stationerade utomlands, m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att vissa kostnadsersättningar och förmåner till statligt anställda som är stationerade utomlands inte skall tas upp till beskattning. Förslaget gäller endast andra statligt anställda än anställda vid utrikesförvaltningen eller i biståndsverksamhet. Skattefriheten vid utlandsstationering skall gälla ersättningar eller förmåner som avser bostad, skolavgifter, resor till och från tjänstgöringsorten, medföljandetillägg samt grundtillägg.

Som en konsekvens av den föreslagna regleringen kan den särreglering som finns i inkomstskattelagen (1999:1229) för nationella experter m.fl. upphävas.

I propositionen föreslås vidare en ändring i inkomstskattelagen av termen årsmodell vid fastställande av bilförmån. Termen årsmodell föreslås ersättas av termen bilmodell, vilken definieras som bilmärke, variant och tillverkningsår.

Dessutom föreslås en ändring av rättelsekaraktär i socialavgiftslagen (2000:980) i fråga om avtal om betalning av socialavgifter och två rättelser i inkomstskattelagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002.