Prop. 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås två ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Ändringarna innebär att s.k. sparat lättnadsutrymme och sparat utdelningsutrymme som är kopplat till utbytta andelar skall fördelas på de mottagna andelarna. Ändringarna föreslås gälla retroaktivt i fråga om andelsbyten som har skett efter den 31 december 2002. På begäran av den skattskyldige skall reglerna under vissa förutsättningar också kunna tillämpas vid andelsbyten som har skett tidigare.

Propositionen innehåller vidare ett förslag om att Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond skall tas upp i den s.k. katalogen i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) och därigenom bli skattskyldig endast för inkomst på grund av innehav av fastigheter.