Prop. 2005/06:152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

I propositionen föreslås att en ny lag införs som ges namnet lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Lagen skall tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som gäller tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa uppgifter till Arbetsmarknadsstyrelsen. Lagen skall gälla vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och även för viss manuell behandling av sådana uppgifter.

IAF skall vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

IAF får behandla personuppgifter endast om det behövs för vissa i lagen angivna ändamål.

Inom IAFs verksamhet får det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt för lagens ändamål (statistik- och tillsynsdatabas).

I lagen anges under vilka förutsättningar känsliga och ömtåliga personuppgifter samt uppgifter om lagöverträdelse som innefattar brott m.m. får behandlas.

Arbetsmarknadsstyrelsen får ha direktåtkomst till statistik- och tillsynsdatabasen. Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen samt vissa ömtåliga personuppgifter får inte användas som sökbegrepp. Uppgift om kod för funktionshinder skall dock få användas som sökbegrepp för att framställa avidentifierad statistik. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt av de sökbegrepp som får användas.

Lagen innehåller även särskilda bestämmelser om rättelse, skadestånd, överklagande och gallring.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

I propositionen föreslås också ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som gäller dels utökade bemyndiganden att meddela föreskrifter, dels samordning av ekonomiskt skadestånd med försäkringen.

Förslagen om bemyndiganden innebär att riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands skall jämställas med arbete i Sverige och om omräkning av normalarbetstid och dagsförtjänst i vissa fall.

Förslagen om samordning av ekonomiskt skadestånd med arbetslöshetsförsäkring innebär att arbetslöshetsersättning inte skall lämnas för tid då ekonomiskt skadestånd från en arbetsgivare lämnas och att den sökande blir återbetalningsskyldig för arbetslöshetsersättning om han eller hon senare får lön eller ekonomiskt skadestånd från arbetsgivaren.

Slutligen föreslås att en paragraf rörande viss försöksverksamhet, som har upphört, skall upphävas.

Lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

I propositionen föreslås också ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som medför dels att Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får behandla personuppgifter för tillhandahållande av information som behövs inom IAFs intygsverksamhet, dels att IAF under vissa förutsättningar medges direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i den arbetsmarknadspolitiska databasen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.