Propositionens huvudsakliga innehåll

Sedan den 1 augusti 2007 ska EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) tillämpas. En gruppering är en juridisk person med syfte att underlätta och främja territoriellt (gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt) samarbete. En gruppering kan bildas av bl.a. stater, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter enligt de närmare förutsättningar som anges i förordningen. En gruppering kan bl.a. ha som uppgift att förvalta program och projekt för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU genom strukturfonderna. I propositionen lämnas förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser som fordras för förordningens tillämpning i Sverige. Det föreslås vidare ändringar i bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554), revisionslagen (1999:1079) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:000). Förslagen innebär bl.a. följande.

Frågor om en svensk medlems deltagande i en gruppering, ändring av avtalet om att bilda en gruppering och betydande ändring av dess stadga, följder av att en gruppering bedriver verksamhet som strider mot allmänintresset m.m. samt om upplösning av en gruppering i vissa fall prövas av regeringen. Regeringen får till en gruppering överlåta förvaltningsuppgifter gällande program för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU. De förvaltningsuppgifter som överlåts får inbegripa beslutsfattande i fråga om fördelning av stöd ur EG:s strukturfonder. När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltningsuppgifter beträffande förvaltning av sådana program ska vissa närmare angivna bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas.

Bolagsverket ska föra ett register över grupperingar med säte i Sverige. I registret ska uppgifter om regeringens beslut i fråga om en gruppering föras in. Bolagsverket ska genast offentliggöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som har förts in i registret. En anmälan om registrering av en gruppering ska göras av grupperingens blivande medlemmar.

Det anges i bokföringslagen att en gruppering för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt vad som närmare framgår av lagen. Detta medför att årsredovisningslagen och revisionslagen ska tillämpas i fråga om en gruppering. Skyldigheten att offentliggöra årsredovisningen ska fullgöras på visst sätt. Motsvarande ska även gälla för revisionsberättelsen. Bolagsverket ska därefter kungöra handlingarna. Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i en gruppering.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska i fråga om en grupperings förvaltning av offentliga medel utföra kontroll och vidta övriga åtgärder enligt artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006. En gruppering är skyldig att lämna myndigheten de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för kontrollen. Myndigheten ska rapportera resultatet av kontrollen till regeringen, Bolagsverket och grupperingen.

Medlemmar i en gruppering med säte i Sverige ska i avtalet om att bilda grupperingen reglera förfarandet vid grupperingens likvidation och upplösning. Grupperingen ska underrätta regeringen och Bolagsverket om ett beslut om att inleda likvidation och om upplösning av en gruppering. Sådana upplysningar ska införas i registret över grupperingar.

När en gruppering med säte i Sverige hanterar frågor om fördelning av stöd ur EG:s strukturfonder ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar i nämnda verksamhet hos grupperingen.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2009.