Prop. 2010/11:78 Vissa frågor om Kronofogdemyndighetens elektroniska uppgiftshantering

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Kronofogdemyndigheten ska kunna medges direktåtkomst till uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas för skuldsaneringsändamål, utöver nu gällande utsöknings- och indrivningsändamål. Det föreslås vidare att Kronofogdemyndighetens verksamhet med att förebygga överskuldsättning ska föras in som nytt ändamål i de fyra databaser som regleras i lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.