Prop. 2020/21:36 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till nya bestämmelser i EUs tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EUs kapitaltäckningsdirektiv.

Det föreslås i huvudsak att

  • det ska fattas beslut om särskilda kapitalbaskrav, som ska vara institutspecifika,

  • Finansinspektionen ska underrätta instituten om skillnaden mellan de lämpliga kapitalbasnivåerna och kapitalbaskraven,

  • systemriskbufferten och kapitalbuffertarna för systemviktiga institut ska läggas samman,

  • kapitalbufferten för övrigt systemviktiga institut ska få uppgå till högst 3 procent utan Europeiska kommissionens godkännande,

  • det ska införas särskilda bestämmelser om ingripanden och restriktioner om kravet på bruttosoliditetsbufferten inte är uppfyllt,

  • det ska införas ett krav på godkännande för vissa finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag, och

  • det ska införas ett krav på grupper från länder utanför EES att etablera intermediära moderföretag inom EES.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 29 december 2020.