SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Anvisningar för revisorer i organisationer med 90-konto

(2019-01-07)

Inledning

Med revisor avses en av Revisorsinspektionen auktoriserad revisor som av Svensk Insamlingskontroll godkänts att vara revisor för en 90-kontoinnehavare (KI). Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alltid med Revisorsinspektionen om revisorn har några anmärkningar innan en revisor godkänns för uppdraget. Föreligger anmärkning sker en särskild bedömning av Svensk Insamlingskontroll avseende revisorns lämplighet.

Enligt 13 § Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto och enligt anvisningarna till rapportpaket ska KI, senast fem månader efter räkenskapsårets slut, utan anmodan skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll.

För nybildad KI framgår av varje enskilt beslut om Svensk Insamlingskontrolls blankett Delårsrapport ska upprättas. Svensk Insamlingskontroll kan begära att KI också i andra fall ska upprätta och ge in delårsrapport, handlingsplan, budget, eller annan rapportering. En kännedomskopia av brev där detta begärs skickas alltid till organisationens hos Svensk Insamlingskontroll registrerade revisor.

Enligt 11 § i föreskrifterna för 90-konto är KI skyldig att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554), samt att tillämpa regelverket K3. Denna skyldighet gäller för alla organisationer som har 90-konto oavsett vad bokföringslagen (1999:1078) anger.

En förutsättning för att vara revisor i en organisation med 90-konto är att man är väl förtrogen med Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. På vår hemsida under flikarna regler och redovisning finns föreskrifter, anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för aktuellt verksamhetsår och delårsrapport samt en mall för revisorns bestyrkanderapport.

Revisorns åtaganden

Revisorns åtaganden framgår av 15 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.

KIs bokföring och förvaltning ska fortlöpande granskas av revisorn. Revisorn ska lämna behövliga upplysningar om KIs angelägenheter till Svensk Insamlingskontroll.

Revisorn ska granska hur KI främjar sitt ändamål samt på sätt som anges i anvisningarna för revisorer hur Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. I revisionsberättelsen ska revisorn i förekommande fall och med beaktande av god revisionssed anmärka om KI använt sina tillgångar i strid med ändamålet. Revisorn ska alltid upprätta ett PM avseende sådana iakttagelser under revisionen som revisorn anser vara av betydelse för extern bedömning av KIs verksamhet.

Dessutom ska revisorn granska och i en separat bestyrkanderapport uttala sig om hur Svensk Insamlingskontrolls blanketter för redovisning av resultat- och balansräkning har fyllts i enligt anvisningarna för räkenskapsåret.

Kommentar

Revisorn får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning: Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter (jfr 26 § revisorslagen). Denna tystnadsplikt innebär inget hinder för revisorn att lämna sådana upplysningar till Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll lyder inte under offentlighetsprincipen och sådana upplysningar kommer inte att föras vidare.

Revisorn ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning [revisionslagen (1999:1079)]. För stiftelser gäller dessutom 4 kap. stiftelselagen (1994:1220). Med företagsledning avses styrelsen och, i det fall styrelsen delegerat uppgiften att handha den löpande förvaltningen till en eller flera andra, även dessa personer.

Kraven innebär bland annat att det åligger KI att tillse att relevanta delar i den interna kontrollen är skriftligt dokumenterade och att rutiner finns som säkerställer att fastställda instruktioner efterlevs.

Revisorn ska i sin granskning särskilt beakta bestämmelserna i 5 §, 6 § samt 11 §. När KI i redovisningen på Svensk Insamlingskontrolls blanketter för redovisning av resultat- och balansräkning med noter tillämpar en fördelning av kostnader mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnad ska revisorn granska att denna fördelning är rimlig och dokumenterad och bygger på verifierbara förhållanden

Det är Svensk Insamlingskontrolls bedömning att förvaltningsrevisionen av KI, till följd av avtalet med Svensk Insamlingskontroll, kan vara mer ingående än vad som skulle följa av granskning enligt revisionslagen. Svensk Insamlingskontroll bedömer att också kravet på revisorns fortlöpande granskning av KIs ekonomi och förvaltning kan vara mer omfattande än vad som följer av revisionslagen.

Revisorn ska utöver revisionsberättelsen rapportera sina väsentliga iakttagelser vid revisionen till styrelsen och ledningen skriftligen genom PM avseende iakttagelser vid revisionen. Om revisorn lämnat PM (eller motsvarande) till styrelsen avseende revisionen ska KI skicka in kopia till Svensk Insamlingskontroll.

Förutom ovanstående granskning av årsredovisning, bokföring och förvaltning ska revisorn granska och uttala sig i fråga om Svensk Insamlingskontrolls blanketter för resultat- och balansräkning med noter. Enligt Svensk Insamlingskontrolls töreskrifter ska revisorn lämna en särskild bestyrkanderapport avseende blanketterna. Revisorn ska i bestyrkanderapporten ange omständigheter som framkommit vid granskningen som är av betydelse för Svensk Insamlingskontrolls bedömning. I bestyrkanderapporten ska även anges om revisorn utöver revisionsberättelsen upprättat och till KI överlämnat annan skriftlig rapportering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer