SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Anvisningar för revisorer i 90-kontoorganisationer

(2017-01-16)

Inledning

Med revisor avses en auktoriserad revisor som av Svensk Insamlingskontroll godkänts att vara revisor för en 90-kontoinnehavare (KI). Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alltid med Revisorsnämnden att revisorn är registrerad där och att revisorn inte har några anmärkningar innan en revisor godkänns för uppdraget.

KI ska enligt 13 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto snarast möjligt, dock senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, utan anmodan till Svensk Insamlingskontroll insända

  1. kopia av signerad årsredovisning och, om Kl är ett moderföretag, även koncernredovisning,
  2. kopia av revisionsberättelsen,
  3. kopia av revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen för räkenskapsåret,
  4. original av de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, ifyllda enligt Svensk Insamlingskontrolls anvisningar,
  5. original av revisorns bestyrkanderapport i fråga om de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, och
  6. blankett för mottagande organisationer.

För nybildad KI framgår av varje enskilt beslut om huruvida Svensk Insamlingskontrolls blankett Delårsrapport ska upprättas. Svensk Insamlingskontroll kan begära att KI också i andra fall ska upprätta och ge in delårsrapport, handlingsplan och/eller budget.

Enligt 11 § i föreskrifterna för 90-konto är KI skyldig att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554), samt att tillämpa regelverket K3. Denna skyldighet gäller för alla som har 90-konto oavsett vad bokföringslagen (1999:1078) anger. De stora skillnaderna är högre krav på förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar. I förvaltningsberättelsen ska anges hur ändamålet främjats under året samt resultat och effekt av verksamheten.

På vår webbplats under fliken redovisning finns anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket och anvisningar till delårsrapporten.

Revisorns åtaganden

Revisorns åtaganden framgår av 15 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.

KIs bokföring och förvaltning ska fortlöpande granskas av revisorn. Revisorn ska lämna behövliga upplysningar om KIs angelägenheter till Svensk Insamlingskontroll. Kl är skyldig att underrätta revisorn om meddelande m.m. från Svensk Insamlingskontroll.

Revisorn ska granska hur Kl främjar sitt ändamål samt på sätt som anges i anvisningarna för revisorer hur Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. I revisionsberättelsen ska revisorn i förekommande fall och med beaktande av god revisionssed anmärka om Kl använt sina tillgångar i strid med ändamålet. Revisorn ska alltid upprätta en PM avseende sådana iakttagelser under revisionen som revisorn anser vara av betydelse för Svensk Insamlingskontrolls bedömning av Kls verksamhet. Dessutom ska revisorn granska och i en separat bestyrkanderapport uttala sig om Svensk Insamlingskontrolls blanketter för redovisning av resultat- och balansräkning har fyllts i enligt anvisningarna för räkenskapsåret.

Av kommentarerna till 15 § i föreskrifterna framgår följande.

Revisorn får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter (jfr 26 § revisorslagen (2001:883)). Denna tystnadsplikt innebär inget hinder för revisorn att lämna sådana upplysningar till Svensk Insamlingskontroll som framgår av 15 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto. Svensk Insamlingskontroll lyder inte under offentlighetsprincipen och sådana upplysningar kommer inte att föras vidare.

Revisorn ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning (jfr revisionslagen (1999:1079)). För stiftelser gäller dessutom 4 kap. stiftelselagen (1994:1220). Med företagsledning avses styrelsen och, i det fall styrelsen delegerat uppgifter att handha den löpande förvaltningen till en eller flera andra, även dessa personer.

I Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto ställs höga krav på Kls interna kontroll och på att Kls verksamhet är i överensstämmelse med dess ändamålsparagraf. Kraven innebär bland annat att det åligger Kl att tillse att relevanta delar i den interna kontrollen är skriftligt dokumenterade och att rutiner finns som säkerställer att fastställda instruktioner efterlevs.

Revisorn ska ha god kännedom om föreskrifterna för 90-konto och i sin granskning särskilt beakta bestämmelserna i 5 §, 6 § samt 11 §. Revisorn ska också ha god kännedom om Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till rapportpaketet för aktuellt verksamhetsår. När Kl i redovisningen på Svensk Insamlingskontrolls blanketter för redovisning av resultat- och balansräkning med noter använt en schablonfördelning mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnad ska revisorn granska att denna fördelning är rimlig och dokumenterad.

Det är Svensk Insamlingskontrolls bedömning att förvaltningsrevisionen av Kl, till följd av avtalet med Svensk Insamlingskontroll, kan vara mer ingående än vad som skulle följa av granskning enligt revisionslagen. Svensk Insamlingskontroll bedömer att också kravet på revisorns fortlöpande granskning av Kls ekonomi och förvaltning kan vara mer omfattande än vad som följer av revisionslagen.

Revisorn ska utöver revisionsberättelsen rapportera sina väsentliga iakttagelser vid revisionen till styrelsen och ledningen skriftligen genom PM avseende iakttagelser vid revisionen. Om revisorn lämnat PM (eller motsvarande) till styrelsen avseende revisionen ska KI skicka in kopia till Svensk Insamlingskontroll.

Förutom ovanstående granskning av årsredovisning, bokföring och förvaltning ska revisorn granska och uttala sig i fråga om Svensk Insamlingskontrolls blanketter för resultat- och balansräkning med noter som ska fyllas i av Kl i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till rapportpaket för aktuellt verksamhetsår. Resultatet av granskningen ska avlämnas i en bestyrkanderapport där revisorn ska ange omständigheter som framkommit vid granskningen och som revisorn anser vara av betydelse för Svensk Insamlingskontrolls bedömning. I bestyrkanderapporten ska även anges om revisorn utöver revisionsberättelsen upprättat och till Kl överlämnat annan skriftlig rapportering. Om någon sådan rapportering inte skett ska revisorn ange detta i bestyrkanderapporten. Vid granskningen av blanketten Delårsrapport ska samma standard som anges ovan i detta stycke användas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%