SVENSKA KYRKANS BESTÄMMELSER

SvKB 2015:2 Redovisning av kollekter

Kollektansvarig

1 §Kyrkoherden är ansvarig för att kollekter redovisas på det sätt som föreskrivs i dessa bestämmelser.

Kyrkoherden får uppdra åt annan lämplig person att vara kollektansvarig.

2 §Den som är kollektansvarig beslutar hur sammanräkningen av den upptagna kollekten ska gå till. Minst två personer ska delta vid sammanräkningen.

Kollektsumman ska efter sammanräkningen registreras i Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem.

3 §Den som är kollektansvarig ska se till att upptagen kollekt redovisas enligt bestämmelserna i 4 och 6 §§.

Registrering och attest av kollekter

4 §Fastställda riks- och stiftskollekter samt församlingskollekter ska efter sammanräkningen utan dröjsmål registreras i Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem. De ska registreras av församlingen eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratet.

För att möjliggöra utbetalning till avsedd mottagare ska kollektmedlen inom fem arbetsdagar efter registreringen attesteras av församlingen eller pastoratet.

Överföring av riks- och stiftkollekter till kollektmottagaren

5 §De attesterade kollektmedlen överförs till respektive kollektmottagare genom debitering av församlingens eller pastoratets konto i kyrkkontot.

Församlingskollekter

6 §En församlingskollekt som har tagits upp till något annat ändamål än den egna församlingens verksamhet ska så snart som möjligt på lämpligt sätt överföras till mottagaren.

Kollekter i redovisningen

7 §Samtliga kollekter ska enligt bokföringslagens (1999:1078) bestämmelser tas upp i församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets redovisning.

Förbud mot register över kollektgivare

8 §Register över kollektgivare får inte föras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016. Genom beslutet upphävs kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2005:2) om redovisning av kollekter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%