SEB INVESTMENT MANAGEMENT

Principer för aktieägarengagemang

(2019-06-09)

SEBs Fondbolag är en av Sveriges största kapitalförvaltare på Stockholmsbörsen. Ett ansvarsfullt utövande av ägarrollen är en viktig del av förvaltningsuppdraget från fondandelsägarna.

Styrelsen för Fondbolaget har upprättat dessa Principer för aktieägarengagemang som riktlinje för hur Fondbolaget agerar som ägare i de bolag som Fondbolaget investerar i. Syftet med principerna är att ge en bild över hur Fondbolaget ser på ett antal frågor av principiell karaktär. Viktigt att komma ihåg är dock att varje företag har unika förutsättningar för sin specifika verksamhet.

Principerna för aktieägarengagemang gäller samtliga innehav, men fokus kommer att läggas på bolag där Fondbolaget har en betydande ägarandel. I praktiken innebär detta att den aktiva ägarstyrningen i huvudsak bedrivs för svenska aktiemarknadsbolag. Principerna för aktieägarengagemang kommer dock att tillämpas på övriga aktiemarknader. Fondbolagets Hållbarhetspolicy och Röstningspolicy är integrerade delar av Principerna för aktieägarengagemang. Vid upprättandet av Principerna för aktieägarengagemang har principerna i Efamas Stewardship Code beaktats.

Mål

Syftet med ägarstyrningen är att ge ökad avkastning till andelsägarna. Genom att utöva ägarinflytande kan Fondbolaget tillvarata möjligheter till ökad avkastning på fondspararnas medel. Aktivt påverkansarbete (engagement) genom dialog med bolagen är en viktig del av ägarstyrningen. Hänsyn ska tas till placeringsinriktning och risk, samt i vissa fall särskilda kriterier som fastställts för Fondbolaget. I undantagsfall kan ägaransvaret dock komma i konflikt med rollen som kapitalförvaltare. Detta gäller speciellt då Fondbolaget riskerar att kunna få del av sådan information som gör att Fondbolaget begränsas att utföra transaktioner för fondernas räkning, så kallad insiderinformation. I sådana situationer kan Fondbolaget avstå från att ta aktiv del i ägararbetet.

Beslutsordning

 • Att Fondbolaget agerar uteslutande i andelsägarnas intresse främjas genom att oberoende ledamöter ingår i Fondbolagets styrelse.

 • Styrelsen i Fondbolaget fastställer Principerna för aktieägarengagemang.

 • En grupp bestående av minst tre tjänstemän handlägger löpande ägarfrågor.

 • Samordning mellan styrelse och bolaget sker i styrelsen vid två årliga styrelsemöten som har speciell inriktning på ägarfrågor.

 • Ägarfrågor kring SEB AB (publ) hanteras av gruppen i samråd med en eller flera oberoende styrelseledamöter.

 • I ägarfrågor av särskild vikt ska samråd ske med styrelsen.

 • Ägarfrågor av synnerlig eller principiell vikt ska behandlas av hela styrelsen.

Aktiviteter

För att uppnå målet med ägarstyrning ska Fondbolagets ägarinflytande utövas främst på följande sätt:

Att delta i valberedningsarbetet där Fondbolaget är kvalificerat. De viktigaste frågorna valberedningen ska hantera är:

 • utvärdering av styrelsen

 • förslag på förändringar i styrelsen och förslag till nya styrelseledamöter

 • förslag till arvodering av styrelseledamöter och ordförande

 • förslag på revisorer

 • förslag till ordförande på bolagsstämman

Att delta och utöva Fondbolagets rösträtt inför och på bolagsstämmor. Fondbolaget har som ambition att delta på de bolagsstämmor där Fondbolaget representerar ett betydande ägande och/eller där innehaven är betydande för fondernas avkastning. För internationella innehav sker röstning i huvudsak genom så kallad Proxy Voting. Fondbolaget tar då hjälp av en extern leverantör av ägartjänster för att hantera de administrativa rutinerna kring röstandet. En utförligare beskrivning av Fondbolagets röstningsarbete återfinns i Röstningspolicyn.

Att löpande ha kontakt med företrädare för de bolag där Fondbolaget har ett större ägarintresse är kärnan i Fondbolagets ägarstyrningsarbete. Löpande information för uppföljning av bolagen erhålls bland annat genom egen analys, inköpta infromationstjänster och hållbarhetsanalys. Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger med relevanta företrädare för bolaget och andra intressenter, vars syfte bland annat kan vara att övervaka relevanta frågor om portföljbolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan.

Fondbolagets uppfattning är att ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt och hållbart värdeskapande eftersom det påverkar avkastningen i fonderna över tid. Grunden för påverkansarbetet är fondbolagets åtaganden, internationella normer och riktlinjer samt SEBs värdegrund. En utförligare beskrivning av Fondbolagets påverkansarbete återfinns i Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB.

Fondbolagets hantering av intressekonflikter finns beskrivet i Fondbolagets Instruktion för Hantering av Intressekonflikter.

Att samverka med andra ägare i ägarstyrningsfrågor. Detta kan ske via nomineringsarbete, i frågor som rör god sed på aktiemarknaden samt vid andra viktiga angelägenheter. Fondbolaget är inte del av någon fast ägargruppering.

Extern utvärdering av styrelsens arbete förordas. En sådan bör ske regelbundet och bör växelvis kombineras med intern utvärdering.

Fondbolagets principiella ställningstaganden

Svensk kod för bolagsstyrning

Fondbolaget verkar för att den svenska koden för bolagsstyrning ska ha en så bred förankring som möjligt. Detta kan ske dels genom att verka för att de bolag, som omfattas av Koden, antingen följer dess rekommendationer i tillämpliga delar eller motiverar avvikelser, dels genom att verka för att Koden fortlöpande anpassas för att bättre svara mot ägarnas och bolagens behov.

Efama

Efama (European Fund and Asset Management Association) har i sin Stewardship Code lagt fram rekommendationer gällande hur kapitalförvaltare bör agera och bedriva påverkansarbete gentemot de bolag de investerar i. SEB Investment Management AB har som medlem i Efama beslutat att så långt som möjligt tillämpa Efamas rekommendationer.

Valberedning

Fondbolagets ägande utgör utgångspunkten för deltagande i valberedningar. Sammankallandet till valberedningen sker lämpligen genom att styrelsens ordförande direkt kontaktar representanter för de större aktieägarna för att delta i valberedningsarbetet, vilket är det tillvägagångssätt som Fondbolagets styrelse föredrar. Alternativt kan bolagsstämman utse valberedning, eller ange efter vilka principer valberedningens ledamöter ska utses.

Valberedningens arbete

Valberedningen bör inom sig utse ordförande och sekreterare. En arbetsordning för bolagets valberedning bör fastställas och protokoll från valberedningens möten upprättas. Som inledning till valberedningens arbete bör en översikt ges över styrelsearbetet under det gångna året av bolagets ordförande. Föreligger behov av förändring eller tilläggskompetens i styrelsens sammansättning bör en sökprofil tas fram och avstämmas med bolagets ordförande. Resultatet av valberedningens arbete ska presenteras och motiveras på bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämman

Fondbolaget anser att kallelse till bolagsstämma och den information som lämnas i anslutning härtill ska lämnas till aktieägarna så tidigt som lag och bolagsordning medger. Alla aktieägare ska ha möjlighet att hinna sätta sig in i varje enskilt ärende innan själva stämman.

Rösträtt

Fondbolagets grundinställning är att bolagen utvecklas bäst om det finns ett tydligt samband mellan kapital och inflytande, det vill säga 1 aktie representerar 1 röst.

Aktielån

Fondbolagets styrelse har beslutat att Fondbolaget inte ska ägna sig åt aktieutlåning.

Styrelser

Förslag till val av styrelseledamöter bör ske i god tid och offentliggöras med motivering. Nomineringsförfarandet bör vara tydligt och öppet, och så utformat att en hög andel av aktieägandet i bolaget är representerat. Aktiemarknadsbolag ska i sin årsredovisning informera om processen för nominering av styrelseledamöter.

Styrelsens arbete

Styrelsens ordförande ska på bolagsstämman redogöra för styrelsearbetet det gångna året. För att ge underlag för nominering av ledamöter ska en regelbunden utvärdering av såväl styrelsearbetet som enskilda ledamöters insatser göras.

Krav vid nominering av styrelseledamot

Fondbolagets utgångspunkt är att varje styrelseledamot ska verka för alla aktieägares bästa.

Ett framgångsrikt styrelsearbete förutsätter en mångfald i styrelsen vad gäller erfarenhet och kompetens. Fondbolaget kommer att verka för en bred rekryteringsbas till bolagsstyrelserna och för att dessa kontinuerligt utvecklas.

Styrelserna ska vara sammansatta så, att de inrymmer erforderlig variation med hänsyn tagen till yrkeserfarenhet, nationalitet, kön och ålder. Det är också viktigt att ledamöterna har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för uppdraget. Styrelseledamöternas integritet och oberoende är väsentliga. Härigenom ökar förutsättningarna för styrelsen att främja bolagets utveckling och att ställa krav på företagsledningen.

Fondbolaget anser att styrelseledamöter ska vara aktieägare i bolaget.

För Fondbolaget är det viktigt att särskilja ägarnas ställning i förhållande till bolagets ledning. I aktiebolagslagen finns tre beslutsnivåer: bolagsstämman, styrelsen och VD. Dessa beslutsnivåer bör inte blandas ihop. Fondbolaget anser därför att VD ej bör ingå i styrelsen. Fondbolaget kommer endast driva denna fråga då det blir aktuellt att välja in en nytillträdd VD i styrelsen. Annan ledande befattningshavare, konsult, betydande kund eller leverantör till bolaget bör ej heller vara styrelseledamot.

Fondbolaget ställer sig negativt till partssammansatta styrelser.

Antalet styrelseledamöter ska hållas lågt och suppleanter bör i normala fall inte utses. Mindre styrelser är ägnade att främja ledamöternas engagemang i styrelsearbetet. Utöver fackliga företrädare bör tjänstemän i bolaget inte ingå i styrelsen. Fondbolaget anser även att det i regel inte är lämpligt att en före detta VD utses till styrelseordförande.

Fondbolagets tjänstemän ska inte ingå i styrelser för aktiemarknadsbolag. Detta motiveras av att Fondbolaget måste kunna agera självständigt i förhållande till de bolag i vilka fonderna är ägare.

Fondbolaget måste värna om att handlingsfriheten att som placerare öka, minska eller avveckla aktieinnehaven inte begränsas.

Kompensation till styrelse och företagsledning

Bolagsstämman ska besluta om alla arvoden till styrelsen. Fondbolaget anser att fördelningen av arvoden bör vara sådan att styrelsens ordförande har ett arvode som speglar ordförandens större arbete än övriga styrelseledamöters.

Styrelsearvoden ska vara såpass konkurrenskraftiga att ambitionen om att kunna nominera bästa möjliga styrelse kan förverkligas. Fondbolaget förordar successiva justeringar av arvodena snarare än stora engångshöjningar.

Arvoden till styrelseutskott ska bestämmas utifrån komplexitet och arbetsinsats från ordförande och ledamöter. Storlek på arvoden till utskott ska bedömas utifrån den totala kompensationen till styrelsen.

Fondbolaget anser att huvudprincipen är att styrelsearvoden ska vara fasta. Avvikelse från den principen kan ske. Om så sker, ska sådant förslag utarbetas av valberedningen och beslutas av bolagsstämman.

Fondbolaget är av åsikten att det är bolagets styrelses uppgift att utforma och besluta om företagsledningens ersättning. Det är styrelsens uppgift att utarbeta, föreslå och övervaka principerna för bolagets kompensationssystem, samt att fastställa villkor för VD. Fondbolaget förordar, att ersättningar till hela företagsledningen redovisas öppet på lämpligt sätt, förslagsvis i bolagets årsredovisning.

Revisorer

Revisorer utses genom beslut på bolagsstämman. Eftersom det är av stor betydelse för bolagen att revisorerna är kompetenta och har tillräckliga resurser för uppdraget, anser Fondbolaget att det är av stor vikt att valet av revisorer inte blir en ren formalitet.

Vid nominering av revisorer anser Fondbolaget därför att öppen information om hur upphandling skett och motiven för valet av revisionsbyrå ska lämnas i god tid innan bolagsstämman.

Revisorer i aktiemarknadsbolag bör inte utföra andra konsulttjänster till bolaget. Om så ändå sker ska detta redovisas i årsredovisningen.

Kapitalstruktur

Fondbolaget ser positivt på att företag arbetar aktivt för att ha en väl avvägd kapitalstruktur. Fondbolaget förordar att företagens styrelser redovisar sin uppfattning om lämplig kapitalstruktur samt utdelningspolitik.

Emissioner

Vid en nyemission ska befintliga ägares rätt att delta i emissionen alltid värnas. Fondbolaget förordar därför att nyemissioner genomförs som företrädesemissioner för befintliga ägare. Förslag om riktade nyemissioner där företrädesrätt för befintliga aktieägare saknas ska därför särskilt motiveras. På grund av fondverksamhetens krav på likviditet och flexibilitet utfärdar Fondbolaget som princip inga garantier att delta i emissioner.

I de fall där styrelsen föreslås bemyndigas att fatta beslut om emissioner under löpande verksamhetsår utan företrädesrätt, bör sådant bemyndigande normalt inte omfatta riktad emission mot kontant likvid.

Styrelsen bör också motivera i vilka situationer man avser att utnyttja fullmakten.

Förvärv/inlösen av egna aktier eller extrautdelningar är några av de metoder som finns tillgängliga för att optimera ett bolags kapitalstruktur. Fondbolaget ser positivt på dessa aktiviteter, där syftet är att uppnå en väl avvägd kapitalstruktur.

Incitamentsprogram

Som nämnts tidigare så är Fondbolaget av den uppfattningen att det är styrelsens ansvar att utarbeta och föreslå principerna för bolagets kompensationssystem.

Fondbolaget är positivt inställd till incitamentsprogram som stimulerar till ökat engagemang och goda prestationer. Rätt utformade incitamentsprogram är bra instrument för att skapa ökat värde för aktieägarna.

För att incitamentsprogram ska ha avsedd verkan, dvs. att säkerställa att ledande befattningshavares och andra nyckelindividers intressen sammanfaller med aktieägarnas, ska bland annat följande punkter beaktas:

 • Motiveringarna för programmet ska vara väl genomtänkta och lätta att förstå.

 • Incitamentsprogrammet ska vara en del av en långsiktig ersättningsstrategi, som löper över flera år.

 • Programmet ska ha en omfattning som är rimlig, dvs. ha ett tak på kostnaden för bolaget och aktieägarna samt gälla för en viss tidsperiod.

 • För att en anställd ska få ta del av programmet krävs en tydlig koppling till mätbar prestation alternativt egen investering.

 • Programmets konstruktion ska vara kopplad till såväl företagets lönsamhet som aktiens utveckling i relation till fastställd jämförelsenorm. Detta ska tydligt kommuniceras till aktieägarna.

 • Programmets kostnader, såväl företagets som aktieägarnas (utspädning), ska vara skäliga och redovisas tydligt.

 • Informationen kring programmet ska vara öppen, relevant och lämnas i god tid så att det finns möjlighet för styrelsen att beakta aktieägarnas synpunkter innan kallelsen publiceras.

 • Optionsprogram bör vara relativa, det vill säga att utvecklingen på företagets aktie ska ställas i relation till börsutvecklingen, aktieutvecklingen för bolagets bransch eller aktieutvecklingen för utvalda konkurrenter.

 • En utvärdering av kostnader och effekter av tidigare genomförda program ska finnas med som underlag för beslut om kommande program.

 • Styrelsen ska inte omfattas av samma incitamentsprogram som ledning och anställda.

Fondbolagets avsikt är att denna ägarpolicy regelbundet ska uppdateras och utvecklas. Ägarpolicyn finns tillgänglig hos Fondbolaget och SEB samt på SEBs hemsida www.seb.se/fonder.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...