Innehåll

Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan

(senast ändrad genom SFS 2011:465)

1 §Finansinspektionen ska övervaka att Svenska skeppshypotekskassan i sin verksamhet följer de författningar och reglementen och föreskrifter i övrigt som gäller för dess verksamhet.

Inspektionen ska också i övrigt följa Svenska skeppshypotekskassans verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på institutets säkerhet eller annars är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten.

Förordning (2011:465)

2 §Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av handlingar, som Svenska skeppshypotekskassan enligt 6 § ska sända till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen får vid särskild undersökning eller på annat sätt.

Förordning (2011:465)

3 §Finansinspektionen har rätt att kalla till extra sammankomst eller stämma och till sammanträde med Svenska skeppshypotekskassans styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara och delta i överläggningarna vid sammankomst eller stämma eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen.

Förordning (2011:465)

4 §Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur Svenska skeppshypotekskassans räkenskaper ska föras samt om förvaring och inventering av värdehandlingar.

Förordning (2011:465)

5 §Finansinspektionen kan vid behov förordna en revisor att med övriga revisorer deltaga i granskningen av föreningsstyrelses förvaltning samt förenings räkenskaper. Inspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor.

Förordning (1992:1463)

6 §Svenska skeppshypotekskassan ska på den tid och det sätt som Finansinspektionen bestämmer

  1. hålla institutets kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,
  2. upprätta och till inspektionen lämna översikter, som visar institutets tillgångar och skulder, samt uppgifter om de räntesatser som gällt för upp- och utlåning,
  3. till inspektionen lämna kopia av förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen med tillhörande handlingar,
  4. meddela alla de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande institutet som inspektionen begär.

Förordning (2011:465)

7 §Har Svenska skeppshypotekskassan fattat beslut som står i strid med lag eller reglemente, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har ett sådant beslut redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra rättelse om det är möjligt.

Förordning (2011:465)

8 §Finansinspektionen får meddela erinringar i fråga om Svenska skeppshypotekskassans verksamhet även om avvikelse från lag eller reglemente inte skett.

Förordning (2011:465)

9 §Förening skall till revisor som har förordnats enligt 5 § utge ersättning med belopp som Finansinspektionen bestämmer.

Förordning (1992:1463)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%