Kungörelse (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

(senast ändrad genom SFS 2018:656)

Inledande bestämmelser

1 §Denna kungörelse innehåller bestämmelser om bevis och andra uppgifter rörande innehållet i fastighetsregistret.

Om bevis rörande inskrivningsmyndighetens beslut finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i kungörelsen innebär ingen inskränkning i den skyldighet som enligt lag åvilar myndighet att pröva framställningar om utlämnande av upptagning för automatiserad behandling som anses som allmän eller av utskrift av sådan upptagning.

Förordning (2008:170)

2 §Uppgift om innehållet i fastighetsregistret ska lämnas i form av

 1. fastighetsbevis,
 2. gravationsbevis,
 3. samfällighetsbevis, eller
 4. anläggningsbevis.

Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av Lantmäteriet på blankett enligt formulär som fastställs av Lantmäteriet. Beviset expedieras genom Lantmäteriets försorg.

Trots första stycket får Lantmäteriet, efter särskild framställan från en myndighet eller någon annan, tillhandahålla de utdrag och sammanställningar av innehållet i fastighetsregistret som Lantmäteriet bestämmer, om det är förenligt med

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och
 2. lagen (2000:224) om fastighetsregister.

Förordning (2018:656)

Fastighetsbevis

3 §Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet.

Ett fastighetsbevis skall innehålla

 1. de uppgifter om fastigheten som enligt 21–23 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del,
 2. de uppgifter som enligt 44–49 §§ förordningen om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets inskrivningsdel,
 3. den tilläggsinformation som avses i 67 och 68 §§ förordningen om fastighetsregister, dock inte uppgift om lagfaren ägares eller tomträttshavares civilstånd,
 4. uppgifter enligt 64 § första och andra styckena förordningen om fastighetsregister.

Fastighetsbevis gäller som gravationsbevis.

Förordning (2000:318)

4 §I fastighetsbevis redovisas uppgifter om

 1. registerbeteckning,
 2. administrativ tillhörighet m.m.,
 3. tidigare registerbeteckning,
 4. ursprung,
 5. avregistrering,
 6. adress,
 7. area, läge,
 8. fristående fiske,
 9. andel i samfällighet,
 10. andel i gemensamhetsanläggning,
 11. skattetal,
 12. åtgärder,
 13. avskild mark,
 14. rättigheter,
 15. planer, bestämmelser och övriga uppgifter enligt 27 och 28 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister,
 16. taxering m.m.,
 17. i fastighetslängd antecknad ägare,
 18. övriga förhållanden som har anmärkts i fastighetsregistrets allmänna del,
 19. lagfart,
 20. tomträttsupplåtelse,
 21. tomträttsinnehav,
 22. inteckningar m.m.,
 23. anteckningar.

För inteckningar redovisas även sådan tilläggsinformation som avses i 68 § förordningen om fastighetsregister.

Av beviset ska framgå aktualitetsdatum enligt 42 § andra stycket förordningen om fastighetsregister och sådan tilläggsinformation som avses i 68 a § samma förordning.

Förordning (2011:59)

Gravationsbevis

5 §Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet.

Ett gravationsbevis skall innehålla de uppgifter som avses i 3 § andra stycket. Uppgifter ur fastighetsregistrets allmänna del redovisas dock endast i den utsträckning som anges i 6 §.

Förordning (2000:318)

6 §I gravationsbevis redovisas uppgifter om

 1. registerbeteckning,
 2. lagfart,
 3. tomträttsupplåtelse,
 4. tomträttsinnehav,
 5. inteckningar m.m.,
 6. anteckningar,
 7. taxering m.m.,
 8. tidigare registerbeteckning,
 9. ursprung,
 10. totalareal,
 11. andel i gemensamhetsanläggning,
 12. avskild mark.

För inteckningar redovisas även sådan tilläggsinformation som avses i 68 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister.

Av beviset ska framgå aktualitetsdatum enligt 42 § andra stycket förordningen om fastighetsregister och sådan tilläggsinformation som avses i 68 a § samma förordning.

Förordning (2011:59)

7–8 §§har upphävts genom förordning (2006:158).

Samfällighetsbevis

9 §Samfällighetsbevis utfärdas särskilt för varje samfällighet.

Ett samfällighetsbevis skall innehålla

 1. de uppgifter om samfälligheten som enligt 21 och 22 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del,
 2. de uppgifter som enligt 64 § första och andra styckena förordningen om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets taxeringsuppgiftsdel.

Förordning (2000:318)

10 §I samfällighetsbevis redovisas uppgifter om

 1. registerbeteckning,
 2. administrativ tillhörighet m.m.,
 3. tidigare registerbeteckning,
 4. ursprung,
 5. avregistrering,
 6. adress,
 7. area, läge,
 8. fristående fiske,
 9. andel i gemensamhetsanläggning,
 10. ändamål,
 11. delägande fastigheter,
 12. åtgärder,
 13. avskild mark,
 14. rättigheter,
 15. planer, bestämmelser och övriga uppgifter enligt 27 och 28 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister,
 16. taxering m.m.,
 17. i fastighetslängd antecknad ägare,
 18. övriga förhållanden som anmärkts i fastighetsregistrets allmänna del.

Förordning (2000:318)

11–15 §§har upphävts genom förordning (2000:318).

16 §har upphävts genom förordning (2018:656).

Anläggningsbevis

17 §Anläggningsbevis skall innehålla de uppgifter om en anläggning eller vägförening som enligt förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del.

Uppgifterna i ett anläggningsbevis redovisas enligt vad som anges i 35 § förordningen om fastighetsregister.

Förordning (2000:318)

18 §har upphävts genom förordning (1985:791).

19–20 §§har upphävts genom förordning (2000:318).

Slutbestämmelse

21 §Den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som enligt denna kungörelse har lämnats av Lantmäteriet och har anledning att anta att uppgiften är oriktig, ska genast anmäla det till Lantmäteriet och till den eller de andra lantmäterimyndigheter som är berörda.

Förordning (2008:683)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:288

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2018:656

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer