Förordning (1977:76) om kupongskatt för person med hemvist i Spanien, m.m.

Författningen har upphävts genom lag (2004:1052).

Kupongskatt för person med hemvist i Spanien

1 §Utgår enligt förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt bestämmelserna i förordningen.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 §Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av spansk myndighet eller bank i Spanien att den utdelningsberättigade har hemvist i Spanien.

3 §Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien, restitueras det för högt uttagna beloppet.

4 §Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket (numera Skattemyndigheten i Kopparbergs län, Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika; RSVs anm.).

5 §Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket (numera Skattemyndigheten i Kopparbergs län, Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika; RSVs anm.) före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 §Talan mot riksskatteverkets (numera Skattemyndigheten i Kopparbergs län; RSVs anm.) beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Spanien

7 §Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel X punkt 2 i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd (numera skattemyndighet; RSVs anm.) som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens (numera skattemyndighetens; RSVs anm.) arbete beträffande taxeringen detta år har avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) (numera SFS 1990:324; RSVs anm.) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt och statlig inkomstskatt på utdelning som har blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1974.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%