Förordning (1980:743) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien

Författningen har upphävts genom förordning (2004:1223).

Regeringen, som tidigare utfärdat förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien, meddelar följande ytterligare anvisningar för tillämpningen av avtalet.

Nedsättning och återbetalning av spansk skatt på utdelning, ränta och royalty för person med hemvist i Sverige

1 §Fysisk eller juridisk person som enligt avtalet eller förordningen (1977:75) har hemvist i Sverige och önskar nedsättning eller återbetalning av spansk skatt på utdelning enligt art. X, ränta enligt art. XI eller royalty enligt art. XII i avtalet skall göra skriftlig ansökan om detta.

2 §Ansökan om nedsättning eller återbetalning av skatt enligt 1 § skall vara avfattad på formulär med beteckning EE-RS NEDSÄTTNING (bilaga 1) i fråga om nedsättning av skatt på ränta och utdelning, EE-RS NEDSÄTTNING ROYALTY (bilaga 2) i fråga om nedsättning av skatt på royalty, EE-RS ÅTERBETAlNING (bilaga 3) i fråga om återbetalning av skatt på utdelning och ränta samt EE-RS ÅTERBETALNING ROYALTY (bilaga 4) i fråga om återbetalning av skatt på royalty. [1] Ansökan upprättas i fyra exemplar i fråga om nedsättning och tre exemplar i fråga om återbetalning samt ges in till länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Formulär till ansökan tillhandahålls av länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.).

3 §Sedan ansökan kommit in undersöker länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) om förutsättning föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som framgår av de i 2 § angivna formulären. Om sådan förutsättning föreligger, lämnar länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) kostnadsfritt sådant intyg. I fråga om förfarandet i övrigt gäller de upplysningar som tryckts på respektive formulär, varvid särskilt bör uppmärksammas den tidsfrist som gäller för återbetalning av skatt på utdelning, ränta och royalty.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  2. Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas efter utgången av år 1974.

  • [1]

    Bilagorna har uteslutits här. Upplysning om deras innehåll kan erhållas hos länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%