Innehåll

Kreditupplysningsförordning (1981:955)

(senast ändrad genom SFS 2008:917)

1 §Ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i sådan verksamhet görs hos Datainspektionen.

Förordning (2008:917)

2 §Ansökan om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om

 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,
 2. varifrån och på vad sätt uppgifter som skall läggas till grund för kreditupplysningar skall samlas in,
 3. till vem och på vad sätt kreditupplysningar skall lämnas ut,
 4. hur register skall förvaras och vilka principer som skall iakttas för gallring av uppgifter i register,
 5. hur den som är registrerad skall få del av de uppgifter som finns lagrade om honom,
 6. hur meddelande om innehållet i kreditupplysning skall lämnas till den som upplysningen avser,
 7. hur och när rättelse, komplettering eller uteslutning av oriktig eller missvisande uppgift skall göras.

En anmälan enligt 3 § tredje stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) skall innehålla motsvarande uppgifter.

Förordning (1997:559)

3 §Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om

 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer,
 2. registrets omfattning och innehåll,
 3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,
 4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 §Är ansökan ofullständig, skall inspektionen förelägga sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med erinran att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

5 §har upphävts genom förordning (1997:559).

6 §I ärenden som avser företag under Finansinspektionens tillsyn bör Datainspektionen samråda med Finansinspektionen.

Om det av en underrättelse som avses i 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att ett utländskt kreditinstitut avser att driva kreditupplysningsverksamhet, ska Finansinspektionen vidarebefordra innehållet i underrättelsen till Datainspektionen.

Förordning (2008:917)

7 §När beslut enligt 4, 6, 13 eller 17 § kreditupplysningslagen (1973:1173) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till Justitiekanslern.

7 a §Datainspektionen skall på begäran utfärda intyg om att ett tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inte har återkallats som en disciplinär åtgärd.

Förordning (1996:27)

8 §Närmare föreskrifter för tillämpningen av kreditupplysningslagen (1973:1173) meddelas av Datainspektionen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%