Innehåll

Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

(senast ändrad genom SFS 2015:469)

1 §Skatt (bekämpningsmedelsskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsmedel.

Med bekämpningsmedel avses i denna lag ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall dock inte anses

 1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara,
 2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,
 3. träskyddsmedel, och
 4. ättika.

Lag (1998:1677)

2 §Skatt ska betalas med 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

Lag (2015:469)

3 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1318)

4 §Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

 1. inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,
 2. från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 § andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30.000 kronor.

Lag (2006:593)

5 §Skyldighet att betala skatt inträder för

 1. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 1 när
  1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,
  2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,
  3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar bekämpningsmedel som då ingår i den skattskyldiges lager,
 2. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2 när ett bekämpningsmedel förs in till Sverige.

Lag (2006:593)

6 §har upphävts genom lag (1994:1706).

7 §har upphävts genom lag (2002:408).

8 §En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana bekämpningsmedel

 1. som har förts ut ur landet,
 2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,
 3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

Lag (2002:408)

Propositioner

SFS 1984:410
Prop. 1983/84:176
SFS 1988:638
Prop. 1987/88:128
SFS 1993:484
Prop. 1992/93:196
SFS 1994:1706
Prop. 1994/95:75
SFS 1995:617
Prop. 1994/95:213
SFS 1998:824
Prop. 1997/98:90
SFS 1998:1677
Prop. 1998/99:18
SFS 1999:1252
Prop. 1999/2000:2
SFS 2002:408
Prop. 2001/02:127
SFS 2003:806
Prop. 2003/04:1
SFS 2006:593
Prop. 2005/06:125
SFS 2011:1318
Prop. 2010/11:166
SFS 2015:469
Prop. 2014/15:99Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%