Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar

(senast ändrad genom SFS 2007:904)

Tillämpningsområde

1 §I denna förordning finns föreskrifter om anmälningar av lediga anställningar vid myndigheterna under regeringen.

Förordningen tillämpas inte på anställningar som lärare vid sameskolor eller specialskolor eller vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Förordning (2001:1202)

Platsanmälan

2 §När en myndighet kungör en anställning ledig till ansökan eller vidtar någon annan åtgärd för att utanför myndigheten söka personal till en ledig anställning, skall den samtidigt anmäla detta till den offentliga arbetsförmedlingen, om inte något annat följer av andra stycket eller av 5 §.

Någon platsanmälan behöver dock inte göras, om myndigheten avser att anställa någon som är uppsagd från en statligt reglerad anställning eller som är arbetshandikappad.

Förordning (1990:75)

3–4 §§har upphävts genom förordning (1990:75).

5 §Arbetsförmedlingen får medge undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 §, om det finns särskilda skäl för det.

Förordning (2007:904)

6 §En platsanmälan enligt 2 § skall innehålla uppgifter om bland annat

  1. den myndighet där anställning skall ske,
  2. tjänstgöringsorten,
  3. arbetsuppgifterna, kompetenskraven,
  4. anställningsformen, tjänstetypen, avlöningsformen,
  5. arbetets varaktighet,
  6. arbetstiderna,
  7. tillträdesdagen,
  8. ansökningstiden.

7 §Anmälningar enligt 2 § ska göras i sådan tid att Arbetsförmedlingen får tillfälle att förmedla sökande.

Anmälningarna görs muntligen eller skriftligen.

Förordning (2007:904)

Avanmälan

8 §När en anställning som omfattas av en anmälan enligt 2 § inte längre är ledig, ska myndigheten snarast anmäla detta till Arbetsförmedlingen.

Förordning (2007:904)

9 §har upphävts genom förordning (1990:75).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%