Innehåll

Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

(senast ändrad genom SFS 2019:865)

1 §Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 24,26 procent på

 1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
 2. avgångsersättning som på annan grund än kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och regionerna gemensamma organet för administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,
 3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
 4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,
 5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst,
 6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till
  1. en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980), eller
  2. en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Lag (2019:865)

2 §En enskild person eller ett dödsbo ska för varje år till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) här i landet samt på ersättning som utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i den paragrafen till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst. Om en skattskyldig avlidit under året, ska särskild löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst som avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 9–11 §§ och 12 § första och andra styckena socialavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1.000 kronor.

Lag (2019:326)

3 §I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

Lag (2001:1232)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:326

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2019.
 3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2019. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2019 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2019:865

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Propositioner

SFS 1990:659
Prop. 1989/90:110
SFS 1990:1426
Prop. 1990/91:54
SFS 1991:688
Prop. 1990/91:166
SFS 1991:1846
Prop. 1991/92:60
SFS 1992:494
Prop. 1991/92:129
SFS 1992:685
Prop. 1991/92:112
SFS 1992:1491
Prop. 1992/93:50
SFS 1992:1492
Prop. 1992/93:50
SFS 1993:1567
Prop. 1993/94:50
SFS 1994:747
Prop. 1993/94:220
SFS 1994:1924
Prop. 1994/95:25
Prop. 1994/95:122
SFS 1996:656
Prop. 1995/96:152
SFS 1996:676
Prop. 1995/96:170
SFS 1996:1068
Prop. 1995/96:209
SFS 1996:1215
Prop. 1996/97:19
Prop. 1996/97:21
SFS 1997:940
Prop. 1997/98:1
SFS 1998:331
Prop. 1997/98:146
SFS 1998:340
Prop. 1997/98:133
SFS 1998:685
Prop. 1997/98:151
SFS 1999:967
Prop. 1999/2000:1
SFS 1999:1263
Prop. 1999/2000:2
SFS 2000:988
Prop. 2000/01:8
SFS 2001:1232
Prop. 2001/02:25
SFS 2002:198
Prop. 2001/02:84
SFS 2004:820
Prop. 2003/04:152
SFS 2006:1339
Prop. 2006/07:1
SFS 2007:650
Prop. 2006/07:113
SFS 2007:1250
Prop. 2007/08:24
SFS 2010:1244
Prop. 2009/10:222
SFS 2015:772
Prop. 2015/16:1
SFS 2019:326
Prop. 2018/19:82
SFS 2019:865
Prop. 2018/19:162

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%