Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

(senast ändrad genom SFS 2019:872)

Inledande bestämmelser

1 §Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

I denna lag avses med

 1. bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,
 2. hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här, och
 3. arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete.

Lag (2011:1251)

Skattskyldighet

3 §Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag.

Lag (2004:1140)

4 §Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.

Lag (2009:1062)

Skattepliktig inkomst

5 §Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

 • 1.avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region;
 • 2.avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;
 • 3.arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;
 • 4.ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;
 • 5.pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region;
 • 6.belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;
 • 6 a.belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229);
 • 7.pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige;
 • 8.ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring;
 • 9.dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;
 • 10.annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;
 • 11.återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;
 • 12.sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på
  1. ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller
  2. ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten

 1. gör tjänsteresor utomlands, eller
 2. utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen.

Lag (2019:872)

6 §Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:

 1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region, om
  1. mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
  2. ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket eller på dennes vägnar, samt
  3. ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i riket;
 2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnad
  1. för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut, och
  2. för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
 3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad
  1. för resa till respektive från förrättningen, och
  2. för logi i samband med förrättningen;
 4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229);
 5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd);
 6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal.

Lag (2019:872)

Skattesats

7 §Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Lag (2017:1204)

Förfarandet

8 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1251)

9–10 §§har upphävts genom lag (2011:1251).

11 §har upphävts genom lag (1997:496).

12–14 §§har upphävts genom lag (2011:1251).

15 §har upphävts genom lag (2004:1140).

16 §har upphävts genom lag (1991:1871).

17–21 §§har upphävts genom lag (2011:1251).

22 §har upphävts genom lag (1993:917).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:872

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Propositioner

SFS 1991:586
Prop. 1990/91:107
SFS 1991:1871
Prop. 1991/92:48
SFS 1991:1918
Prop. 1991/92:43
SFS 1992:1181
Prop. 1992/93:96
SFS 1993:917
Prop. 1992/93:198
SFS 1993:948
Prop. 1992/93:187
SFS 1994:827
Prop. 1993/94:148
Prop. 1993/94:152
SFS 1994:1982
Prop. 1994/95:61
Prop. 1994/95:92
SFS 1996:165
Prop. 1995/96:121
SFS 1996:678
Prop. 1995/96:170
SFS 1996:1340
Prop. 1995/96:227
SFS 1997:251
Prop. 1996/97:107
SFS 1997:496
Prop. 1996/97:100
SFS 1997:497
Prop. 1996/97:100
SFS 1998:252
Prop. 1997/98:134
SFS 1999:1271
Prop. 1999/2000:2
SFS 2000:52
Prop. 1999/2000:23
SFS 2000:793
Prop. 1999/2000:138
SFS 2000:992
Prop. 2000/01:8
SFS 2001:358
Prop. 1999/2000:10
SFS 2001:1233
Prop. 2001/02:25
SFS 2002:596
Prop. 2001/02:154
SFS 2002:1074
Prop. 2002/03:2
SFS 2003:701
Prop. 2002/03:99
SFS 2004:638
Prop. 2003/04:149
SFS 2004:1140
Prop. 2004/05:19
SFS 2005:827
Prop. 2005/06:1
SFS 2007:765
Prop. 2007/08:3
SFS 2008:137
Prop. 2007/08:55
SFS 2009:1062
Prop. 2008/09:182
SFS 2010:1246
Prop. 2009/10:222
SFS 2011:1251
Prop. 2010/11:165
SFS 2012:833
Prop. 2012/13:18
SFS 2013:952
Prop. 2013/14:1
SFS 2017:1204
Prop. 2017/18:1
SFS 2019:872
Prop. 2018/19:162

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%