Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

(senast ändrad genom SFS 2013:953)

Inledande bestämmelser

1 §Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

Lag (2011:1252)

3 §I denna lag avses med

 1. bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,
 2. hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här,
 3. artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,
 4. artist: den som utövar artistisk verksamhet,
 5. idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller genom ljud- eller bildupptagningar,
 6. idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,
 7. artistföretag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,
 8. arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet,
 9. svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Lag (2007:766)

3 a §har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattskyldighet

4 §Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och juridiska personer som är hemmahörande i utlandet och som uppbär enligt denna lag skattepliktig inkomst.

5 §Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han uppbär inkomsten från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet.

Lag (1999:1272)

5 a §Från skattskyldighet enligt 4 § får undantas artist, idrottsman eller artistföretag som hos Skatteverket begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.

En begäran får tidigast göras året före beskattningsåret. I begäran ska uppgift lämnas om den artistiska eller idrottsliga verksamhet som skattskyldigheten avser.

Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen.

Lag (2009:1061)

6 §har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattepliktig inkomst

7 §Skattepliktig inkomst för artist, idrottsman eller artistföretag är kontant ersättning eller annat vederlag som uppbärs från Sverige för artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. Som kontant ersättning eller annat vederlag anses också förskott på sådant vederlag.

Skattepliktig inkomst för arrangör är de inkomster i form av biljettintäkter, reklamintäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på svenskt fartyg som arrangören uppbär.

Lag (1994:1981)

8 §Från skatteplikt enligt denna lag undantas

 1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
 2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,
 3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar,
 4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal,
 5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,
 6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat till närmaste hundratal kronor,
 7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Lag (2013:953)

Skattesats

9 §Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Förfarandet

10 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut enligt 5 a § tredje stycket får omprövas och överklagas enligt de bestämmelser som gäller för omprövning och överklagande av beslut om slutlig skatt i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen.

Lag (2011:1252)

11 §har upphävts genom lag (2000:477).

12 §har upphävts genom lag (2011:1252).

13 §har upphävts genom lag (1997:498).

14–21 §§har upphävts genom lag (2011:1252).

22 §har upphävts genom lag (2009:1061).

23 §har upphävts genom lag (2011:1252).

24 §har upphävts genom lag (1993:918).

Propositioner

SFS 1991:591
Prop. 1990/91:159
SFS 1992:650
Prop. 1991/92:93
SFS 1993:466
Prop. 1992/93:196
SFS 1993:918
Prop. 1992/93:198
SFS 1994:1883
Prop. 1994/95:91
SFS 1994:1981
Prop. 1994/95:92
SFS 1996:166
Prop. 1995/96:121
SFS 1996:679
Prop. 1995/96:170
SFS 1996:960
Prop. 1995/96:224
SFS 1996:1341
Prop. 1995/96:227
SFS 1997:498
Prop. 1996/97:100
SFS 1997:499
Prop. 1996/97:100
SFS 1997:1047
Prop. 1997/98:33
SFS 1998:253
Prop. 1997/98:134
SFS 1998:696
Prop. 1997/98:134
Prop. 1997/98:151
SFS 1999:1272
Prop. 1999/2000:2
SFS 2000:53
Prop. 1999/2000:23
SFS 2000:477
Prop. 1999/2000:105
SFS 2001:1234
Prop. 2001/02:25
SFS 2003:658
Prop. 2002/03:99
SFS 2004:1141
Prop. 2004/05:19
SFS 2007:766
Prop. 2007/08:3
SFS 2009:807
Prop. 2008/09:165
SFS 2009:1061
Prop. 2008/09:182
SFS 2010:1247
Prop. 2009/10:222
SFS 2011:1252
Prop. 2010/11:165
SFS 2013:953
Prop. 2013/14:1

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%