Innehåll

Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

(senast ändrad genom SFS 2019:478)

1 §Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå

  1. ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen, eller
  2. sådan ersättning som avses i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen.

Lag (2019:478)

2 §Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

Lag (2015:472)

3 §Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten.

Lag (2018:2084)

4 §I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

Lag (2001:1237)

5 §Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Lag (2003:547)

6 §Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Lag (2007:285)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:2084

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2018.
  3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2019:478

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
  2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som utges efter den 31 juli 2019.

Propositioner

SFS 1994:1920
Prop. 1994/95:122
SFS 1996:683
Prop. 1995/96:170
SFS 1996:1067
Prop. 1995/96:209
SFS 1997:939
Prop. 1997/98:1
SFS 1998:700
Prop. 1997/98:151
SFS 1999:966
Prop. 1999/2000:1
SFS 1999:1291
Prop. 1999/2000:2
SFS 2000:995
Prop. 2000/01:8
SFS 2000:1005
Prop. 2000/01:1
SFS 2001:1237
Prop. 2001/02:25
SFS 2002:974
Prop. 2002/03:1
SFS 2003:547
Prop. 2002/03:49
SFS 2003:822
Prop. 2003/04:1
SFS 2003:1197
Prop. 2003/04:21
SFS 2004:1057
Prop. 2004/05:1
SFS 2005:828
Prop. 2005/06:1
SFS 2007:285
Prop. 2006/07:84
SFS 2007:967
Prop. 2007/08:1
SFS 2008:1267
Prop. 2008/09:7
SFS 2009:1159
Prop. 2009/10:1
SFS 2010:1828
Prop. 2010/11:1
SFS 2011:1281
Prop. 2011/12:1
SFS 2012:756
Prop. 2012/13:1
SFS 2014:1466
Prop. 2014/15:1
SFS 2015:178
Prop. 2014/15:50
SFS 2015:472
Prop. 2014/15:99
SFS 2015:774
Prop. 2015/16:1
SFS 2016:1054
Prop. 2016/17:1
SFS 2018:2084
Prop. 2018/19:1
SFS 2019:478
Prop. 2018/19:99


Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%