Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

(senast ändrad genom SFS 2020:549)

Inledande bestämmelser

1 §Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

 1. skattebrottslagen (1971:69),
 2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
 3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1–4 och 10 §§ och 15 kap. 10–13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,
 5. 9 kap. 1–3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete eller lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
 6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
 7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
 8. folkbokföringslagen (1991:481),
 9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och
 10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Lag (2020:549)

Förundersökning

2 §Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel.

Lag (2006:580)

Tvångsmedel

3 §Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas.

Lag (2006:580)

4 §Om husrannsakan verkställs av en polisman, får åklagaren uppdra åt Skatteverket att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan.

Lag (2006:580)

Förenklad brottsutredning

5 §Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

Lag (2006:580)

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

6 §Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 2–5 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket.

Lag (2017:453)

Skyldighet att lämna uppgifter inom Skatteverket

7 §Uppgifter som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet, folkbokföringsverksamhet eller verksamhet för utfärdande av identitetskort för folkbokförda i Sverige ska lämnas till den brottsbekämpande verksamheten, om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket och som

 1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller
 2. sker systematiskt.

Lag (2020:376)

8 §Uppgifter som förekommer i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och som kan antas ha särskild betydelse för ett ärende i en sådan annan verksamhet hos Skatteverket som avses i 7 § ska lämnas till den verksamheten.

Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna.

Lag (2020:376)

9 §En uppgift enligt 7 eller 8 § som omfattas av sekretess ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Lag (2020:376)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:317

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2020:376

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

2020:549

Denna lag träder i kraft den 22 juni 2020.

Propositioner

SFS 1997:1024
Prop. 1997/98:10
SFS 1998:517
Prop. 1997/98:100
SFS 1999:95
Prop. 1998/99:34
SFS 2003:665
Prop. 2002/03:99
SFS 2005:924
Prop. 2005/06:25
SFS 2006:580
Prop. 2005/06:169
SFS 2014:846
Prop. 2013/14:215
SFS 2017:453
Prop. 2016/17:89
SFS 2018:688
Prop. 2017/18:145
SFS 2019:317
Prop. 2018/19:12
SFS 2020:376
Prop. 2019/20:166
SFS 2020:549
Prop. 2019/20:181

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%