Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

1 §Det avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund samt tillhörande protokoll, som undertecknades i januari 2000, skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska och danska med samma giltighet. Den svenska texten framgår av bilagan till denna lag.

Bilaga – Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen Över Öresund

Regeringarna i Konungariket Sverige och Konungariket Danmark har enats om följande bestämmelser:

Artikel 1 Avtalets syfte

Syftet med detta avtal är att överenskomma hur mervärdesskatten på passageavgiften för den fasta vägförbindelsen över Öresund skall fördelas samt dessutom fastställa en administrativ ordning, som möjliggör en förenklad hantering av avdrag och återbetalning av mervärdesskatt för passagen över den fasta förbindelsen över Öresund.

Artikel 2 Definitioner

I detta avtal förstås med uttrycket:

 1. ”Den behöriga myndigheten”:
  1. i Danmark: Skatteministern,
  2. i Sverige: Finansministern,

  eller den myndighet i envar av dessa stater åt vilken det uppdras att handha frågor beträffande avtalet.

 2. ”Utländska företagare”: Företagare som är skattskyldiga till mervärdesskatt i en annat EU-land än Danmark eller Sverige samt företagare som är etablerade utanför EU.
 3. ”Passageavgift”: Den avgift som tas ut för passage över den fasta vägförbindelsen över Öresund.

Artikel 3 Beskattningsunderlaget

Vid fördelning av det beskattningsbara värdet av passageavgiften tillkommer 50 procent av beskattningsunderlaget Danmark och 50 procent av beskattningsunderlaget Sverige.

Artikel 4 Avdrag

Företagare som är skattskyldiga i Danmark, kan i enlighet med de danska reglerna dra av såväl den danska som den svenska mervärdesskatten på pasaageavgiften. Företagare, som är skattskyldiga i Sverige, kan i överensstämmelse med de svenska reglerna dra av såväl den svenska som den danska mervärdesskatten på passageavgiften.

Artikel 5 Återbetalning till utländska företagare

Återbetalning av den danska och svenska mervärdesskatten på passageavgiften till utländska företagare skall ske i Sverige. Återbetalningen skall ske i enlighet med rådets Åttonde direktiv av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Regler för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (79/1072/EEG) samt rådets trettonde direktiv av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemstaternas lagstiftning om omsättningsskatter – Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium (86/560/EEG), såsom nämnda direktiv är genomförda i svenska författningar.

Artikel 6 Gottgörelse och ränta på utbetald skatt

De svenska myndigheterna skall föra noteringar över utbetalade belopp till utländska företagare. Den behöriga svenska myndigheten skall, innan utgången av den månad som följer efter utbetalningsmånaden, översända en samlad nota med det belopp som avser dansk mervärdesskatt till den behöriga danska myndigheten. Till beloppet skall läggas en ränta motsvarande genomsnittet av räntan på den svenska tvåmånaders statsskuldväxeln för den månad utbetalningarna skett. Beloppet anges i SEK. Den behöriga danska myndigheten skall föra över det samlade beloppet till de svenska myndigheterna senast den 15 i den följande månaden. Närmare bestämmelser om hur överföringen skall göras får avtalas om mellan de behöriga myndigheterna i Danmark och i Sverige.

Artikel 7 Merkostnader

Den behöriga svenska myndigheten skall årligen meddela den behöriga danska myndigheten storleken på de administrativa merkostnaderna för att återbetala dansk mervärdesskatt till utländska företagare. Danmark skall gottgöra Sverige dessa merkostnader. Gottgörelsen skall ske senast den 15 i månaden efter att meddelandet lämnats.

Artikel 8 Revision

Den behöriga danska myndigheten äger rätt att ta del av resultatet av den behöriga svenska myndighetens internrevision granskning av system och rutiner avseende återbetalningar av mervärdesskatt på passageavgifterna till utländska företagare.

Artikel 9 Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft 30 dagar efter det att följande villkor har uppfyllts:

 1. Europeiska unionens råd har beslutat, att Danmark och Sverige kan frångå det sjätte direktivet av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (77/388/EEG), om hanteringen av mervärdesskatten för den fasta förbindelsen över Öresund.
 2. De avtalsslutande parterna genom utväxling av diplomatiska noter underrättat varandra om att alla de lagstadgade åtgärder, som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande, har fullgjorts.

Artikel 10 Giltighetsperiod och ändring av avtalet

1.Detta avtal har ingåtts på obestämd tid. Det kan genom skriftligt meddelande sägas upp via diplomatiska kanaler av var och en av de avtalsslutande parterna och skall upphöra att gälla sex månader efter att sådant meddelande har mottagits.

2.Fråga om ändring kan när som helst tas upp av en av de avtalsslutande parterna.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal i två exemplar på svenska och danska språken varvid varje text äger lika vitsord.

Protokoll

Vid undertecknande av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund är undertecknade överens om följande bestämmelse som skall utgöra en integrerande del av avtalet:

Till artikel 10:

I punkt 2 sägs att fråga om ändring av avtalet när som helst kan tas upp av en av de avtalsslutande parterna. Parterna har meddelat att ett skäl till ändring av avtalet kan vara att det föreligger en väsentlig skillnad mellan antalet danska och svenska företagare som använder den fasta vägförbindelsen över Öresund.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll i två exemplar på svenska och danska språken varvid varje text äger samma vitsord.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%