Innehåll

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

(senast ändrad genom SFS 2016:1272)

1 §Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

Lag (2007:395)

2–3 §§har upphävts genom lag (2007:809).

4 §har upphävts genom lag (2012:416).

5 §Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

6 §Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras.

Lag (2007:395)

7 §Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller

 1. en anställning med anställningsstöd,
 2. en anställning med lönebidrag,
 3. skyddat arbete,
 4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,
 5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller
 6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

 1. 2 kap. 1–9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,
 2. 3 kap. 1–4 och 6–13 §§ om allmänna skyldigheter,
 3. 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ om bemyndiganden,
 4. 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,
 5. 7 kap. om tillsyn,
 6. 8 kap. om påföljder, och
 7. 9 kap. om överklagande.

Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

Lag (2016:1272)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1272

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

Propositioner

SFS 2000:625
Prop. 1999/2000:98
SFS 2000:1360
Prop. saknas
SFS 2001:486
Prop. 2000/01:80
SFS 2001:1216
Prop. saknas
SFS 2001:1217
Prop. saknas
SFS 2002:1133
Prop. 2002/03:1
SFS 2003:1098
Prop. 2003/04:1
SFS 2004:1324
Prop. saknas
SFS 2005:1196
Prop. 2005/06:1
SFS 2006:1071
Prop. saknas
SFS 2007:395
Prop. 2006/07:89
SFS 2007:808
Prop. 2006/07:118
SFS 2007:809
Prop. 2006/07:118
SFS 2008:935
Prop. 2008/09:5
SFS 2012:416
Prop. 2011/12:107
SFS 2016:1272
Prop. 2016/17:1

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer