Innehåll

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

(senast ändrad genom SFS 2020:480)

Denna lag byter den 1 oktober 2020 namn till lag om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten [red.anm.].

1 §Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

Lag (2007:395)

1 § [1] Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten består av arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Programmen och insatserna syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen och insatserna hanteras av Arbetsförmedlingen om inte något annat föreskrivs.

Lag (2020:480)

2 § [2] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetsgivare att till en myndighet lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till en myndighet

 1. lämna in en kopia av avtalet, och
 2. lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

Lag (2020:480)

3 §har upphävts genom lag (2007:809).

4 §har upphävts genom lag (2012:416).

5 §Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

6 §Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras.

Lag (2007:395)

6 § [1] Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som tar emot eller har tagit emot stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen ska kunna genomföras.

Skyldigheten gäller även för arbetsgivare som har eller har haft anställda i etableringsjobb.

7 §Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller

 1. en anställning med anställningsstöd,
 2. en anställning med lönebidrag,
 3. skyddat arbete,
 4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,
 5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller
 6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

 1. 2 kap. 1–9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,
 2. 3 kap. 1–4 och 6–13 §§ om allmänna skyldigheter,
 3. 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ om bemyndiganden,
 4. 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,
 5. 7 kap. om tillsyn,
 6. 8 kap. om påföljder, och
 7. 9 kap. om överklagande.

Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

Lag (2016:1272)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1272

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

2020:480

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

Propositioner

SFS 2000:625
Prop. 1999/2000:98
SFS 2000:1360
Prop. saknas
SFS 2001:486
Prop. 2000/01:80
SFS 2001:1216
Prop. saknas
SFS 2001:1217
Prop. saknas
SFS 2002:1133
Prop. 2002/03:1
SFS 2003:1098
Prop. 2003/04:1
SFS 2004:1324
Prop. saknas
SFS 2005:1196
Prop. 2005/06:1
SFS 2006:1071
Prop. saknas
SFS 2007:395
Prop. 2006/07:89
SFS 2007:808
Prop. 2006/07:118
SFS 2007:809
Prop. 2006/07:118
SFS 2008:935
Prop. 2008/09:5
SFS 2012:416
Prop. 2011/12:107
SFS 2016:1272
Prop. 2016/17:1
SFS 2020:480
Prop. 2019/20:117 • [1]

  Denna lydelse träder i kraft den 1 oktober 2020 enligt lag (2020:480) [red.anm.].

 • [2]

  Denna paragraf träder i kraft den 1 oktober 2020 enligt lag (2020:480) [red.anm.].

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%