Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

(senast ändrad genom SFS 2019:368)

Definitioner

1 §Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Förordning (2006:790)

Uppgifter som får behandlas i databaserna

2 §Beträffande personer som avses i 2 kap. 4 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i utsöknings- och indrivningsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. exekutionstitel, inkomster, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel, den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas, borgensåtaganden,
 2. de verkställighetsåtgärder som begärts av sökanden,
 3. den som sökt verkställighet och vad som i övrigt behövs för utbetalning av influtna medel och annan redovisning,
 4. ställd säkerhet, anstånd, uppskov och avbetalningsplan,
 5. avräkning och betalningssäkring,
 6. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
 7. återtagande av vara,
 8. exekutiv försäljning av egendom och tvångsförsäljning av bostadsrätt,
 9. bötesförvandling,
 10. betalningsinställelse, likvidation, skuldsanering, F-skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsförbud,
 11. fusion,
 12. förhör eller annan åtgärd som beslutats eller vidtagits för efterforskning av tillgångar,
 13. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningar,
 14. redovisning av verkställighetsuppdraget,
 15. innehavare av rättighet i fast egendom,
 16. delägare till utmätt egendom,
 17. myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter som hämtas från den transaktionsdatabas som förs enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, och
 18. övriga uppgifter som behövs för den verksamhet vars ändamål anges i 2 kap. 2 § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Förordning (2016:697)

3 §Beträffande personer som avses i 2 kap. 10 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. yrke och anställning,
 2. adress till arbetsplats och annan adress där part kan anträffas för delgivning genom stämningsman,
 3. telefonnummer,
 4. identitets- och adressuppgifter beträffande ställföreträdare för juridisk person,
 5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med parten,
 6. adress och telefonnummer till ingivaren av målet om denna är någon annan än parten eller ombudet, och
 7. delgivning och frister.

Förordning (2006:790)

4 §Beträffande personer som avses i 2 kap. 16 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i skuldsaneringsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. yrke och anställning,
 2. telefonnummer,
 3. skulder, dock endast uppgift om skuldbelopp, uppkomstdag, ställda säkerheter och villkor i övrigt, och
 4. delgivning och frister.

Förordning (2006:790)

5 §Beträffande personer som avses i 2 kap. 21 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i konkurstillsynsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. anmärkning som riktats mot förvaltares hantering av konkurs,
 2. förvaltares underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen (1987:672),
 3. bransch,
 4. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder,
 5. borgensåtaganden,
 6. anställningstid, löneförmåner och eventuell andel i företaget,
 7. förvaltararvode och övriga konkurskostnader,
 8. utdelade belopp,
 9. förvaltarens process- och förlikningsverksamhet, och
 10. lönegaranti.

Förordning (2006:790)

6 §Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databaserna.

Förordning (2006:790)

Uppgiftsskyldighet

7 §På begäran av Tullverket eller Skatteverket skall lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 1–7 lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet om uppgifterna avser en person som förekommer i ett ärende hos den myndighet som begär att få ut uppgiften.

Förordning (2006:790)

8 §På begäran av Säkerhetspolisen ska lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 1–7 lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, om uppgifterna avser en person som förekommer i ett ärende om särskild personutredning enligt 3 kap. 17 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Förordning (2018:660)

Direktåtkomst

9 §En enskild får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv som avses i 2 kap. 28 § första stycket lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst.

Förordning (2006:790)

10 §En sökande eller dennes ombud får ha direktåtkomst till uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

Direktåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgifter om mål eller ärenden som sökanden har gett in och får endast omfatta uppgifter som avses i 34 kap. 1 § andra–femte styckena offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förordning (2019:13)

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

11 §Utlämnande av uppgifter enligt 12–17 §§ får göras på medium för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning.

12 §Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

För inkassoändamål får vissa uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen lämnas ut till

 1. den som har tillstånd av Datainspektionen enligt 2 § första stycket inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som bedriver inkassoverksamhet med stöd av 2 § tredje stycket inkassolagen och står under Finansinspektionens tillsyn,
 2. Trafikförsäkringsföreningen, och
 3. arbetslöshetskassor som har registrerats hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

En begäran enligt andra stycket får endast omfatta personer som vid tidpunkten för begäran är aktuella för inkassoåtgärd hos den som begär ut uppgifterna. Uppgifterna får endast avse

 1. exekutionstitel, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas,
 2. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
 3. skuldsanering och F-skuldsanering, och
 4. redovisning av verkställighetsuppdraget.

Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut.

Förordning (2019:368)

12 a §Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen om en fysisk eller juridisk persons identitet och totalt fordringsbelopp som är föremål för verkställighet får lämnas ut för inhämtande av uppgifter från tredje man om eventuell utmätningsbar egendom samt för meddelande om förbud och underrättelser som avses i 6 kap. 11 § utsökningsförordningen (1981:981).

Förordning (2007:800)

12 b §Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som enligt 9 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981) får i uppdrag av Kronofogdemyndigheten att sälja egendomen.

Förordning (2014:791)

12 c §Uppgifter om en uppdragstagare ur utsöknings- och indrivningsdatabasen som avses i 2 § 1, utom uppgifter om inkomster och borgensåtaganden, får lämnas ut till uppdragsgivare för kontroll i samband med upphandling och under avtalstiden.

Förordning (2019:13)

13 §Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut för utbetalning av influtna medel och för annan redovisning.

14 §Uppgifter ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen får lämnas ut för redovisning till sökanden i målet.

Uppgifter ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

Förordning (2003:1105)

14 a §Uppgifter ur skuldsaneringsdatabasen får lämnas ut till gäldenären, borgenärerna och andra enskilda som berörs av och kan bidra till utredningen i ärendet, om det inte är olämpligt.

Förordning (2016:697)

14 b §Uppgifter ur skuldsaneringsdatabasen får lämnas ut för utbetalning av inbetalda medel och för annan redovisning.

Förordning (2016:697)

15 §Beslut om utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken får lämnas ut till gäldenärens arbetsgivare när det behövs för verkställighet av beslut om indrivning.

16 §Uppgifter i databaserna om den enskilde själv får lämnas ut till denne.

17 §För ändamål som avses i 2 kap. 3 § 1 f lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får vissa uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen lämnas ut till

 1. prövningsmyndigheter enligt 4 § lagen (1998:492) om biluthyrning och 2 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238),
 2. behörig myndighet enligt 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (2012:237), och
 3. tillståndsmyndighet enligt 2 § förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik.

Första stycket gäller uppgifter

 1. om en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
 2. som avses i 2 § 4 och 10, och
 3. om skuldens storlek för fordringar som drivs in i ett allmänt mål.

Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i vägtrafikregistret i fråga om

 1. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i 8–10 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning,
 2. innehavare av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och övriga prövade som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ yrkestrafiklagen (2012:210),
 3. innehavare av taxitrafiktillstånd och övriga prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ taxitrafiklagen (2012:211), och
 4. innehavare av tillstånd att driva redovisningscentral och övriga prövade som avses i 11, 12 och 15 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

Lag (2018:1151)

Avgifter

18 §Kronofogdemyndigheten fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur databaserna. Avgift skall inte tas ut vid utlämnande av uppgifter till annan myndighet när utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning.

Förordning (2006:790)

Gallring

19 §Riksarkivet får, efter samråd med Kronofogdemyndigheten, meddela föreskrifter om att handlingar och uppgifter som skall gallras enligt 1 kap. 7 § och 2 kap. 6, 12, 18 och 23 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får bevaras under längre tid.

Riksarkivet får föreskriva att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Förordning (2006:790)

Verkställighetsföreskrifter

20 §Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och denna förordning.

Förordning (2006:790)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:660

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

2018:1151

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

2019:13

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

2019:368

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2019.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%