Förordning (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

(senast ändrad genom SFS 2018:996)

1 §I denna förordning finns bestämmelser om ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting.

Stödet består av ett generellt sysselsättningsstöd och ett nyanställningsstöd.

Beslut om tillfälligt sysselsättningsstöd fattas av Skatteverket.

Förordning (2003:1036)

Stödets storlek

2 §Generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 lämnas med ett belopp som motsvarar 1,73 procent av lönekostnadsunderlaget för 2003.

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 lämnas med ett belopp som motsvarar 2,5 procent av lönekostnadsunderlaget för 2004.

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 lämnas med ett belopp som motsvarar 2,3 procent av lönekostnadsunderlaget för 2005.

Förordning (2004:1337)

Lönekostnadsunderlaget

3 §Lönekostnadsunderlaget utgörs av

  1. kommunens eller landstingets lönekostnader enligt årsredovisningen, och
  2. hälften av kommunens eller landstingets kostnader för köpta tjänster enligt årsredovisningen.

Med kostnader för köpta tjänster likställs bidrag som kommunen eller landstinget lämnar till olika slag av verksamheter. Bidrag till bostadsföretag eller energiproducerande företag får inte ingå i lönekostnadsunderlaget.

I lönekostnaderna skall endast avgiftspliktiga ersättningar enligt socialavgiftslagen (2000:980) medräknas.

4 §Kostnader för köpta tjänster som utförts av en annan kommun eller annat landsting skall inte räknas in i lönekostnadsunderlaget.

4 a §Om lönekostnadsunderlaget påverkas av att huvudmannaskapet för en viss verksamhet flyttas, skall lönekostnadsunderlaget för beräkning av nyanställningsstöd justeras enligt följande.

Om en verksamhet lämnats över till en annan huvudman, skall lönekostnadsunderlaget för året före överlämnandet minskas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet.

Om en verksamhet tagits över från en annan huvudman, skall

  1. lönekostnadsunderlaget för året före övertagandet ökas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet, eller
  2. lönekostnadsunderlaget för det år då övertagandet sker minskas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet.

Förordning (2003:449)

Ansökan och beslut

5 §En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 skall ges in till Skatteverket under september 2004.

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 skall ges in till Skatteverket under september 2005.

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 skall ges in till Skatteverket under september 2006.

Förordning (2004:1337)

6 §En ansökan om sysselsättningsstöd skall innehålla uppgift om

  1. sökt stödbelopp,
  2. lönekostnadsunderlag och
  3. storleken på lönekostnaderna respektive kostnaderna för köpta tjänster enligt 3 §.

7 §Skatteverket får begära av en kommun eller ett landsting att de inom en viss tid skall komma in med de ytterligare uppgifter som behövs för behandling av ansökan.

Förordning (2003:1036).

8 §I lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting finns bestämmelser om att tillfälligt sysselsättningsstöd skall tillgodoföras kommuner och landsting genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

9 §Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 skall fattas senast under november 2004 såvitt avser ett belopp som motsvarar 1,2 procent av lönekostnadsunderlaget och senast under februari 2005 såvitt avser resterande belopp.

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 skall fattas senast under november 2005.

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 skall fattas senast under november 2006.

Förordning (2004:1337)

Övriga bestämmelser

10 §Om en kommun eller ett landsting har fått sysselsättningsstöd på felaktiga grunder eller om stöd av annan anledning utgått med för högt belopp får Skatteverket besluta om återbetalning av det felaktigt krediterade beloppet.

Ett sådant beslut får fattas senast ett år efter det ursprungligen meddelade beslutet.

Förordning (2003:1036)

11 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förordning (2018:996)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:996

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%