Förordning (2005:1057) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens

(senast ändrad genom SFS 2015:1037)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning har samma tillämpningsområde som lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

Förordning (2015:1037)

Offentliggöranden

2 §När ett likvidationsförfarande har beslutats i Sverige för ett försäkringsföretag eller ett institut som är hemmahörande här, ska Finansinspektionen se till att detta offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och i övrigt på lämpligt sätt. Detsamma gäller när en resolutionsåtgärd har beslutats i Sverige för ett institut eller ett företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2015:1016) om resolution. Om ett likvidationsförfarande avser ett institut eller om en resolutionsåtgärd har beslutats, ska offentliggörandet dessutom ske i två nationella tidningar i var och en av de stater inom EES där företaget har en filial. Offentliggörandet ska innehålla uppgifter om vilken myndighet som har fattat beslutet, vilken lag som är tillämplig på förfarandet eller resolutionsåtgärden och i förekommande fall vem som har utsetts till förvaltare.

Om Finansinspektionen har underrättats om att en rekonstruktionsåtgärd har vidtagits eller ett likvidationsförfarande beslutats i någon annan stat inom EES, får Finansinspektionen kungöra det på lämpligt sätt i Sverige.

Förordning (2015:1037)

Underrättelser

3 §Finansinspektionen ska skyndsamt underrätta tillsynsmyndigheterna i andra stater inom EES om att ett likvidationsförfarande har beslutats i Sverige. Avser förfarandet ett försäkringsföretag eller ett institut som är hemmahörande utanför EES och som har etablerat en filial i Sverige, behöver Finansinspektionen endast underrätta tillsynsmyndigheterna i de andra stater inom EES där företaget eller institutet har etablerat en filial.

Om Riksgäldskontoret har beslutat att vidta en resolutionsåtgärd mot ett institut eller ett företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2015:1016) om resolution, ska myndigheten underrätta resolutionsmyndigheterna i de stater inom EES där företaget har en filial eller tillhandahåller tjänster.

Om ett försäkringsföretag eller ett institut som är hemmahörande i en annan stat inom EES har en filial i Sverige och rekonstruktionsåtgärder behöver vidtas i fråga om företaget eller institutet, ska Finansinspektionen underrätta tillsynsmyndigheten i företagets eller institutets hemland. Om resolutionsåtgärder behöver vidtas mot institutet, ska Riksgäldskontoret underrätta resolutionsmyndigheten i institutets hemland.

Förordning (2015:1037)

3 a §När en förvaltare fullgör sin underrättelseskyldighet enligt 17 § lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens, ska han eller hon använda en blankett med rubriken ”Anmodan att anmäla en fordran – tidsfrister att beakta”. Om det är fråga om att lämna synpunkter på en fordran, ska förvaltaren använda en blankett med rubriken ”Anmodan att lämna synpunkter angående en fordran – tidsfrister att beakta”. Rubrikerna ska anges på Europeiska unionens samtliga officiella språk.

En borgenär med hemvist eller säte i en annan stat inom EES får anmäla sin fordran, eller komma in med synpunkter på sin fordran, på den statens officiella språk. Handlingarna ska ha rubriken ”Anmälan av fordran” respektive rubriken ”Synpunkter angående fordringar” på svenska. Förvaltaren får begära att borgenären översätter hela handlingen till svenska.

Förordning (2015:1037)

Registrering

4 §En anmälan om registrering enligt 16 § lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens ska göras om företaget

 1. har beviljats företagsinteckning i Sverige,
 2. har fast egendom eller tomträtt som är införd i fastighetsregistret,
 3. har i Sverige registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,
 4. har i Sverige registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,
 5. är deltagare i ett anmält avvecklingssystem i Sverige enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
 6. har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret, eller
 7. i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet i Sverige och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet.

Av anmälan ska det, förutom uppgift om vilka omständigheter enligt första stycket 1–7 som föranleder registrering, framgå

 1. vilken gäldenär beslutet avser,
 2. vilken domstol eller annan myndighet som har fattat beslutet,
 3. när beslutet har fattats,
 4. vem som har utsetts till förvaltare, och
 5. samtliga uppgifter som har betydelse för identifiering av föremålet för registrering.

Förordning (2015:1037)

5 §När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Finansinspektionen anteckna förhållandet i de register inspektionen för samt underrätta

 1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om företaget har beviljats företagsinteckning,
 2. inskrivningsmyndigheten, om företaget har fast egendom eller tomträtt,
 3. registermyndigheten, om företaget har registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,
 4. inskrivnings- och registermyndigheterna, om företaget har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,
 5. Affärsverket svenska kraftnät, om företaget har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,
 6. tillståndsmyndigheten, om företaget har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet om rekonstruktionsåtgärd eller likvidationsförfarande,
 7. Kronofogdemyndigheten, om företaget har utmätningsbar egendom i Sverige, eller
 8. Riksgäldskontoret, om anmälan avser ett utländskt företag inom EES som motsvarar något av företagen som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (2015:1016) om resolution.

Förordning (2015:1037)

Samarbete vid samtidiga likvidationsförfaranden för filialer

6 §När likvidationsförfaranden som gäller filialer till ett försäkringsföretag eller ett institut hemmahörande utanför EES pågår samtidigt i Sverige och i en annan stat inom EES, ska Finansinspektionen och förvaltaren sträva efter att samordna sina åtgärder med motsvarande organ i den andra staten.

Förordning (2015:1037)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%