Förordning (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

(senast ändrad genom SFS 2019:580)

Allmän bestämmelse

1 §Denna förordning gäller vid handläggning av ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd.

Ärenderegister

2 §Vid nämnden ska det föras ett register över alla ärenden. Registret ska utvisa tiden då varje ärende kommit in och tiden då ärendet avgjordes. Vid registrering ska ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till nämnden.

Under handläggningen av ett ärende ska det fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till och upprättas av nämnden, vilka åtgärder som nämnden utför i ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med ett överklagande av ett meddelat beslut.

Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dagböcker.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering.

Förordning (2015:731)

3 §Vid nämnden skall det även föras register över de fastigheter som varit aktuella i ärenden vid nämnden. Registret skall innehålla behövliga hänvisningar till ärendet.

Aktbildning

4 §De handlingar som kommer in i eller upprättas i ett ärende skall föras samman till en akt. Handlingarna skall efter hand som de kommer in eller upprättas numreras i löpande följd, om de inte är av det slaget att de vid arkivering får gallras bort enligt 17 §. På varje handling skall det finnas uppgift om nämnden och ärendets beteckning samt, vad gäller inkommande handling, uppgift om inkomstdag.

5 §Om nämnden avvisar ett överklagande av nämndens beslut, skall överklagandet och avvisningsbeslutet tas in i akten. Har ett överklagande skett i ett ärende som inte till alla delar har avgjorts av nämnden, skall även överinstansens avgörande tas in i akten.

Anteckningar

6 §Vid ett sammanträde skall följande antecknas:

  1. tid och plats för sammanträdet,
  2. vilka som deltar i sammanträdet,
  3. fullmakt som ges muntligen inför nämnden,
  4. förlikning som har undertecknats av parterna, om en sådan kommer till stånd inför nämnden, och i annat fall förlikningsförslag som nämnden lägger fram,
  5. parts begäran om skiljedom och motparts yttrande över en sådan begäran, och
  6. den utredning som läggs fram.

I ett ärende som inte avser endast medling skall, om förlikning inte kommer till stånd, även antecknas parternas yrkanden och invändningar samt medgivanden eller bestridanden av motpartens yrkanden. I ett sådant ärende skall det dessutom antecknas vad som i övrigt förekommer av betydelse.

Anteckningarna skall göras i anslutning till sammanträdet.

7 §Har en tvist hänskjutits till arrendenämnden för medling enligt 11 kap. 6 § jordabalken skall, om jordägaren i uppsägningen vägrat medge förlängning men vid medlingen slutligen medgivit sådan, utöver det som följer av 6 § första stycket, antecknas att han eller hon medger förlängning av arrendeförhållandet och de villkor som han eller hon uppställer för förlängningen. Har förlängning av arrendeförhållandet medgivits i uppsägningen och uppställer jordägaren vid medlingen andra villkor för förlängningen än de som har angivits i uppsägningen, skall de nya villkoren antecknas. Vidare skall yttrande av arrendatorn över den ståndpunkt som jordägaren sålunda slutligen har intagit antecknas. Det som sagts nu gäller också när en tvist har hänskjutits till arrendenämnden för medling enligt 11 kap. 6 a § jordabalken och ärendet inte skall avskrivas enligt 8 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Det som sägs i första stycket tillämpas också när en tvist har hänskjutits till hyresnämnden för medling enligt 12 kap. 58 eller 58 a § jordabalken.

8 §Vid en besiktning ska följande antecknas:

  1. tid och plats för besiktningen,
  2. vilka som deltar, och
  3. det som iakttas vid besiktningen.

Om det är lämpligt får det som iakttas vid besiktningen dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning, fotografier eller på något annat liknande sätt.

Förordning (2019:271)

9 §Vid ett sammanträde eller en besiktning skall anteckningar enligt 6, 7 eller 8 § göras i ett protokoll över sammanträdet eller besiktningen, om inte uppgifterna framgår av ett särskilt uppsatt beslut som tillkommer i anslutning till sammanträdet eller besiktningen eller uppgifterna antecknas i ärenderegistret eller på någon handling i akten. Av registret eller akten skall det framgå vem eller vilka som ansvarar för gjorda anteckningar.

Uppgifterna skall redovisas på ett sådant sätt att de lätt kan återfinnas.

10 §har upphävts genom förordning (2019:271).

Ljud- och bildupptagningar

11 §En ljudupptagning eller en ljud- och bildupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att ärendet har avgjorts genom ett beslut som har fått laga kraft.

Förordning (2019:271)

Underrättelseskyldighet till kommunal nämnd

12 §Om det i ett ärende om upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–18 c §§ jordabalken eller om tillstånd till förbättrings- eller ändringsåtgärd enligt 12 kap. 18 d–18 f §§ samma balk uppkommer fråga om en åtgärd är förenlig med reglerna om varsamhet i 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), ska hyresnämnden sända en underrättelse till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggväsendet.

Förordning (2011:373)

Beslut

13 §Beslut skall sättas upp särskilt, tas in i ett protokoll, skrivas på en handling i akten eller föras in i ärenderegistret.

Av beslutet skall framgå var och när det har fattats och vem som ansvarar för beslutet. Ett särskilt uppsatt beslut eller ett beslut som skrivs på en handling i akten skall undertecknas av ordföranden.

Om skiljaktig mening förekommer, skall det framgå av ärenderegistret eller av akten.

14 §Särskilt uppsatta beslut skall årsvis föras samman till en beslutsbok. Besluten skall ordnas efter tidpunkten då de meddelades.

15 §Ett beslut om rättelse enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) ska om möjligt antecknas på varje exemplar av det avgörande som har rättats.

Förordning (2018:1010)

Överklagande

16 §Om ett beslut överklagas, skall nämnden utan dröjsmål sända sin akt till domstolen. När beslutet inte innebär att ärendet har prövats slutligt, är det dock tillräckligt att nämnden i original eller kopior sänder de handlingar som hänför sig till överklagandet.

Arkivering

17 §När ett ärende har avgjorts och beslutet har vunnit laga kraft, får dubbletter av handlingar samt missiv och delgivningsbevis som inte innehåller någon uppgift av betydelse gallras bort ur akten.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om gallring av akter utöver det som följer av första stycket och om andra åtgärder i anslutning till arkivering av akter.

18 §Domstolsverket får meddela föreskrifter om användande av systemstöd för digital arkivering.

Förordning (2019:580)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:271

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2019:580

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%