Lag (2006:378) om lägenhetsregister

(senast ändrad genom SFS 2018:363)

Inledande bestämmelser

1 §I denna lag finns bestämmelser om register över bostadslägenheter (lägenhetsregister).

2 §Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som anges i 5 § föra ett lägenhetsregister.

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EUs dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Lag (2018:363)

Definitioner

3 §Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2000:224) om fastighetsregister och fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Med entré avses en ingång till byggnaden där bostadslägenheten är belägen.

Med belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats.

Vad som föreskrivs om fastighetsägare i denna lag gäller, om tomträtt har upplåtits i en fastighet, tomträttshavaren och, om det på en fastighet finns en byggnad som inte hör till fastigheten, ägaren av byggnaden.

Personuppgiftsansvar

4 §Den statliga lantmäterimyndigheten är personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret.

Lag (2018:363)

Registerändamål

5 §Uppgifter i lägenhetsregistret får behandlas för

 1. folkbokföring,
 2. framställning av statistik,
 3. forskning,
 4. planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Registerinnehåll

6 §Lägenhetsregistret får innehålla

 1. för bostadslägenhet uppgifter om
  1. lägenhetsnummer,
  2. antal rum,
  3. kökstyp,
  4. bostadsarea, och
  5. lägenhetskategori,
 2. för entré uppgifter om
  1. belägenhetsadress, och
  2. postnummer och postort,
 3. för byggnad uppgifter om
  1. byggnadsnummer,
  2. byggnadstyp,
  3. byggnadskategori,
  4. nybyggnadsår,
  5. ombyggnads- eller tillbyggnadsår,
  6. värdeår, och
  7. typ av taxeringsenhet,
 4. för fastighet uppgifter om
  1. fastighetsbeteckning,
  2. län, och
  3. fastighetsägarens juridiska form.

7 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om innehållet i lägenhetsregistret.

8 §Uppgifter i lägenhetsregistret får hämtas från fastighetsregistret och från fastighetsägare.

Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister.

9 §Behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret har

 1. kommunen, när det gäller uppgifter enligt 6 § 1 och 3 b–e, och
 2. den statliga lantmäterimyndigheten.

Lag (2008:539)

Begränsning av behandling av personuppgifter

9 a §Artikel 18 i EUs dataskyddsförordning om rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Lag (2018:363)

Kommunens skyldigheter

Belägenhetsadress

10 §För varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress.

Lägenhetsnummer

11 §Om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress, skall kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet.

Fastighetsägaren skall omgående underrättas om beslut som avser lägenhetsnummer.

12 §Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om utformningen av lägenhetsnumret.

Registreringsåtgärder

13 §Kommunen skall för varje bostadslägenhet i kommunen löpande registrera ändringar och kompletteringar av de uppgifter som avses i 6 § 1 och 3 b–e.

Fastighetsägarens skyldigheter

14 §Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i

 1. 6 § 1 d samt 3 b–e när det gäller bostadslägenhet i ett småhus, och
 2. 6 § 1 b–e samt 3 b–e när det gäller övriga bostadslägenheter.

Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12 §.

Lag (2008:966)

15 §Uppgifter enligt 14 § skall lämnas enligt formulär som fastställs av kommunen.

Uppgifterna skall lämnas senast en månad efter det att den förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen av lägenhetsregistret.

16 §När fastighetsägaren har fått del av ett beslut om fastställda lägenhetsnummer, skall fastighetsägaren inom en månad skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

Utlämnande av uppgifter

Direktåtkomst

17 §Direktåtkomst till lägenhetsregistret är tillåten endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.

18 §En kommun får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i lägenhetsregistret som avser bostadslägenheter som har belägenhetsadress i kommunen.

Samkörning

19 §Den statliga lantmäterimyndigheten och den som får ha direktåtkomst till lägenhetsregistret får samköra uppgifter i registret med uppgifter om namn och personnummer endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Lag (2008:539)

Automatiserad behandling

20 §Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om regeringen meddelar föreskrifter om det.

Uppgifter får lämnas ut endast för de ändamål som anges i 5 § och för sådan registrering som avses i 13 §.

Lag (2016:397)

Avgifter

21 §Användningen av lägenhetsregistret får vara avgiftsbelagd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter.

Tvångsmedel

22 §Kommunen får förelägga en fastighetsägare som inte fullgör sina skyldigheter enligt 14 eller 16 § att fullgöra dessa.

23 §Om det finns anledning att anta att ett föreläggande enligt 22 § inte följs, får det förenas med vite.

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

24 §har upphävts genom lag (2018:363).

Överklagande

25 §Beslut enligt 10 §, 11 § första stycket, 22 § och 23 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2006:378

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.
 2. Den statliga lantmäterimyndigheten ansvarar för att upprätta lägenhetsregistret.

  Lag (2008:539)

 3. Den statliga lantmäterimyndigheten får behandla andra uppgifter i lägenhetsregistret än dem som framgår av 6 §, om det behövs för upprättande av registret. Sådana uppgifter skall gallras när de inte längre behövs. Lag (2008:539)
 4. Medan lägenhetsregistret upprättas fullgör den statliga lantmäterimyndigheten de uppgifter som kommunen har enligt 11 §. Lag (2008:539)
 5. Fastighetsägaren skall för upprättande av lägenhetsregistret på begäran av den statliga lantmäterimyndigheten lämna uppgifter enligt 14 § till myndigheten. Lag (2008:539)
 6. Belägenhetsadresser enligt 10 § skall vara fastställda senast den 1 juli 2007. Regeringen får föreskriva om anstånd att fastställa belägenhetsadresser.
 7. Den statliga lantmäterimyndigheten meddelar regeringen när registret, för en viss kommun, är färdigt att tas i bruk. Lag (2008:539)
 8. Regeringen skall föreskriva när registret för en viss kommun skall anses upprättat.
 9. Kommunens skyldigheter enligt 11 och 13 §§ behöver inte fullgöras förrän registret är upprättat.
 10. Fastighetsägarens skyldigheter enligt 14 § behöver inte fullgöras förrän registret är upprättat. Om fastighetsägaren har lämnat uppgifter till den statliga lantmäterimyndigheten enligt punkt 5 och förändringar som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret har skett därefter men innan registret är upprättat, skall fastighetsägaren lämna uppgifterna till kommunen inom en månad efter det att registret är upprättat. Lag (2008:539)
 11. Vad som sägs i 22 § om kommuner gäller under upprättandet av lägenhetsregistret för den statliga lantmäterimyndigheten. Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 23 § prövas under denna tid av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:847)

2018:363

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

Propositioner

SFS 2006:378
Prop. 2004/05:171
SFS 2008:539
Prop. 2007/08:134
SFS 2008:966
Prop. 2007/08:162
SFS 2009:847
Prop. 2008/09:165
SFS 2016:397
Prop. 2015/16:141
SFS 2018:363
Prop. 2017/18:107


Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%