Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter

(senast ändrad genom SFS 2011:343)

Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna undertecknade den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:1286

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Förordning (2011:343)

Bilaga Avtal mellan konungariket sverige och konungariket nederländerna såvitt avser neder-ländska antillerna för att främja ekonomiska förbindelser

Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna, som önskar främja utbytet av upplysningar avseende skatter, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Avtalets syfte och tillämpningsområde

1.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen och verkställigheten av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 8. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

2.Såvitt avser Konungariket Nederländerna ska detta avtal tillämpas endast med avseende på Nederländska Antillerna.

3.Avtalet ska inte påverka tilllämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2 Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3 Skatter som omfattas av avtalet

1.De skatter som omfattas av detta avtal är:

 1. i Nederländska Antillerna:
  1. inkomstskatten,
  2. löneskatten,
  3. vinstskatten, och
  4. tilläggsskatterna på inkomst och vinst,
 2. i Sverige:
  1. den statliga inkomstskatten,
  2. kupongskatten,
  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,
  4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,
  5. den kommunala inkomstskatten, och
  6. avkastningsskatten på pensionsmedel.

2.Detta avtal tillämpas även på skatter av samma slag, som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Om de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter kommer överens om detta tillämpas avtalet även på skatter av i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De skatter som omfattas av avtalet kan dessutom utökas eller ändras genom ömsesidig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna genom utväxlande av brev. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska meddela varandra om de väsentliga ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av detta avtal.

Artikel 4 Definitioner

1.Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”avtalsslutande part” avser Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna eller Konungariket Sverige beroende på sammanhanget,
 2. ”Nederländska Antillerna” avser den del av Konungariket Nederländerna som är belägen i Karibiska havet och består av territorierna Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius och St. Maarten (den del som tillhör Nederländerna) inbegripet tillhörande territorialvatten och den del av Karibiska havets havsbotten och dess underlag över vilka Konungariket Nederländerna utövar suveräna rättigheter i överensstämmelse med folkrättens regler, med undantag för den del som tillhör Aruba,
 3. ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,
 4. ”behörig myndighet” avser
  1. i fråga om Nederländska Antillerna, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud;
  2. i fråga om Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,
 5. ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning,
 6. ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,
 7. ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,
 8. ”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,
 9. ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens om,
 10. ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,
 11. ”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal,
 12. ”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär upplysningar,
 13. ”anmodad part” avser den avtalsslutande part som har anmodats att lämna upplysningar,
 14. ”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna begärda upplysningar,
 15. ”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande, handling eller annan dokumentation oavsett form,
 16. ”strafflagstiftning” avser all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning oberoende av om den återfinns i skattelagstiftningen, strafflagstiftningen eller andra författningar,
 17. ”skattebrottsärenden” avser skatteärenden som omfattar uppsåtligt handlande, vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande parten kan bli föremål för åtal.

2.Då en avtalsslutande part tilllämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 5 Utbyte av upplysningar på begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade parten.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål – vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna.

3.Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av handlingar.

4.Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom sin behöriga myndighet på begäran och för de ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, inhämta och lämna:

 1. upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i 7 egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare,
 2. upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 – upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare, förmånstagare och ”protectors”; i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5.Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga myndigheten i den anmodade parten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:

 1. identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,
 2. uppgift om de begärda upplysningarna, inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande parten önskar att få upplysningarna från den anmodade parten,
 3. det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,
 4. skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade partens jurisdiktion,
 5. såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna,
 6. uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,
 7. uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

6.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten:

 1. till den behöriga myndigheten i den anmodande parten skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande parten om eventuella brister i begäran, och
 2. om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90 dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna, ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger eller skälen för dess vägran.

Artikel 6 Utomlands utförda skatteutredningar

1.En avtalsslutande part får tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för mötet med dessa personer.

2.På begäran av den behöriga myndigheten i en av de avtalsslutande parterna får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i den sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.

3.Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part som utför utredningen.

Artikel 7 Möjlighet att avslå en begäran

1.Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för tillämpning eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

 1. förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller
 2. förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

4.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits av den skattskyldige.

6.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för tillämpning eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Artikel 8 Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan person, institution eller myndighet eller för annan jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 9 Kostnader

Såvida inte de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter kommer överens om något annat ska den anmodade parten svara för sedvan liga kostnader för handräckning och den anmodande parten för kostnader för handräckning som inte kan anses som sedvanliga (däri inbegripet kostnader för att anlita utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål). På begäran av en av de avtalsslutande parterna ska de behöriga myndigheterna överlägga i fråga om denna artikel och särskilt ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten i förväg överlägga med den behöriga myndigheten i den anmodande parten om kostnaderna för att lämna upplysningar med anledning av en begäran förväntas bli höga.

Artikel 10 Lagstiftning om införlivande

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i detta avtal.

Artikel 11 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska gemensamt söka lösa svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

2.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, gemensamt fastställa de förfaranden som ska tilllämpas i enlighet med artiklarna 5 och 6.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra vid tilllämpningen av denna artikel.

Artikel 12 Ikraftträdande

1.De avtalsslutande parterna ska på diplomatisk väg skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och ska tillämpas från och med den dagen. Bestämmelserna i detta avtal ska tillämpas på varje beskattningsperiod som fortfarande kan utredas enligt den anmodande partens lagstiftning vid tidpunkten för begäran om upplysningar.

Artikel 13 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten minst sex månader före utgången av något kalenderår.

2.I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att tillämpas från och med den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden.

3.Utan hinder av uppsägning av avtalet ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av detta avtal.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 10 september 2009 i två exemplar på engelska språket.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%