Förordning (2011:834) om insättningsgaranti

(senast ändrad genom SFS 2016:631)

Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Avgift för prövning av kontovilkor

2 §Ett institut som ansöker om prövning av villkoren för ett kontoslag enligt 3 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska betala en avgift på 2.000 kronor. Detsamma ska gälla för prövning av ändrade villkor för ett kontoslag. Avgiften ska betalas till garantimyndigheten när ansökan ges in.

Förordning (2016:631)

Samarbete mellan insättningsgarantisystem

3 §I fråga om återbetalningar för garantimyndighetens räkning till insättare i filialer som ett institut har upprättat i ett annat EES-land ska garantimyndigheten lämna instruktioner till insättningsgarantisystemet där filialen finns. Garantimyndigheten ska tillhandahålla de medel som krävs före utbetalningen och kompensera det utländska insättningsgarantisystemet för alla kostnader som det ådragit sig.

Återbetalningar till insättare i filialer som upprättats här i landet av ett institut i ett annat EES-land ska göras av garantimyndigheten för ett utländskt garantisystems räkning. Återbetalningarna ska göras i enlighet med instruktioner från insättningsgarantisystemet i institutets hemland och utbetalning ska ske när detta insättningsgarantisystem tillhandahållit de medel som krävs. Garantimyndigheten är inte ansvarig för åtgärder som myndigheten vidtar i enlighet med lämnade instruktioner. Garantimyndigheten ska, för det utländska insättningsgarantisystemets räkning, lämna information till samt vara berättigad att ta emot skriftväxling från berörda insättare.

Förordning (2016:631)

Vissa skyldigheter för garantimyndigheten

4 §Garantimyndigheten ska uppfylla den informations- och underrättelseskyldighet gentemot Europeiska bankmyndigheten som följer av artiklarna 10.10, 13.2 andra stycket och 14.5 andra stycket i direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Förordning (2016:631)

5 §Garantimyndigheten ska årligen fastställa myndighetens administrativa kostnader för utbetalningar enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Förordning (2016:631)

6 §Garantimyndigheten ska på sin webbplats tillhandahålla all nödvändig information för insättarna som följer av direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Förordning (2016:631)

7 §Garantimyndigheten ska minst vart tredje år, eller oftare i de fall det anses vara lämpligt, stresstesta sina system. Det första stresstestet ska genomföras senast den 3 juli 2017.

För utförandet av stresstesterna får garantimyndigheten endast använda information som är nödvändig. Informationen får inte lagras längre än vad som krävs för det syftet.

Förordning (2016:631)

Bemyndigande

8 §Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter för garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Förordning (2016:631)

9 §Garantimyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur instituten ska lämna information om garantin i enlighet med 11–11 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Garantimyndigheten får också meddela närmare föreskrifter om hur mottagande av sådan information ska bekräftas.

Förordning (2016:631)

10 §Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om sådana uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och 17 § första stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Garantimyndigheten får vidare meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Förordning (2016:631)

Samråd

11 §Innan garantimyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av 8 §, ska den samråda med Finansinspektionen.

Förordning (2016:631)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%