Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

(senast ändrad genom SFS 2019:489)

Lagens tillämpningsområde

1 §Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådan elektronik som anges i 3 §.

Lagens hänvisningar till KN-nr avser den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2015.

Innebörden av vissa uttryck

2 §I denna lag avses med

 1. bromförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet brom,
 2. klorförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet klor,
 3. fosforförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet fosfor,
 4. homogent material: ett material som har samma fysikaliska egenskaper i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material,
 5. CAS-nummer: sådan unik numerisk identifiering av kemisk förening som tilldelas av The American Chemical Society genom dess avdelning Chemical Abstracts Service (CAS),
 6. reaktivt tillsatt förening: en förening som är bunden till en stabil polymer genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar,
 7. additivt tillsatt förening: en förening som är tillsatt på annat sätt än reaktivt,
 8. yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av
  1. en juridisk person, eller
  2. en fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 9. EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,
 10. tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,
 11. utländsk säljare: en säljare som inte har säte för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här,
 12. import: införsel av skattepliktig vara till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 §Skatt ska betalas för varor hänförliga till följande KN-nr:

 1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40,
 2. 8422 11,
 3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19,
 4. 8451 21,
 5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49,
 6. 8508 11,
 7. 8516 50 och 8516 60,
 8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62,
 9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89,
 10. 8521 10 och 8521 90,
 11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99,
 12. 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73, samt
 13. 9504 50.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 1–4, 6 eller 7 ska skatt betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 5 eller 8–13 ska skatt betalas med 160 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

Vid beräkning av skatt enligt andra och tredje styckena ska varans nettovikt avrundas nedåt till närmaste helt gram.

Lag (2019:489)

3 a §För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska skatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 3 § andra och tredje styckena angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018.

Beloppen enligt första stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår. [1]

Lag (2019:489)

4 §För skattepliktig vara som uppfyller de villkor som framgår av 5 § får den skattskyldige göra avdrag för skatt med 50 procent av den skatt som ska betalas enligt 3 §.

För skattepliktig vara som uppfyller villkoren i både 5 och 6 §§ får den skattskyldige i stället göra avdrag för skatt med 90 procent av den skatt som ska betalas enligt 3 §.

5 §Rätt till avdrag för skatt föreligger om varan inte innehåller någon additivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

 1. ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
 2. en plastdel som väger mer än 25 gram.

6 §Rätt till avdrag för skatt föreligger om varan inte innehåller

 1. någon additivt tillsatt fosforförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i
  1. ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
  2. en plastdel som väger mer än 25 gram, eller
 2. någon reaktivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i
  1. ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
  2. en plastdel som väger mer än 25 gram.

7 §De brom-, klor- och fosforföreningar som anges i bilagan till denna lag ska vid tillämpning av lagen anses vara additivt eller reaktivt tillsatta i enlighet med vad som anges i bilagan om inte den skattskyldige eller beskattningsmyndigheten visar att de är tillsatta på annat sätt.

Skattskyldiga

8 §Skattskyldig enligt denna lag är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 10 §,
 2. i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor,
 3. i annat fall än som avses i 1 yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, eller
 4. i annat fall än som avses i 1 eller 2 från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor.

Lag (2018:1891)

9 §Skattskyldig för yrkesmässig import av skattepliktiga varor är

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.

Lagerhållare och registrerade mottagare

10 §Som lagerhållare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt
  1. tillverka skattepliktiga varor,
  2. från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
  3. importera skattepliktiga varor från tredjeland, eller
  4. från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare,
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare, och
 3. inte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2018:1891)

10 a §Som registrerad mottagare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare, och
 3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.

Godkännande som registrerad mottagare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den registrerade mottagaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2018:1891)

11 §Om en godkänd lagerhållare eller registrerad mottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § 1 eller 3 inträder efter konkursbeslutet.

Lag (2018:1891)

Skattskyldighetens inträde

12 §Skyldighet att betala skatt inträder

 1. för den som är godkänd lagerhållare, när
  1. en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
  2. en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,
  3. en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
  4. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,
 2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 3, när den skattepliktiga varan tillverkas,
 3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2 eller 4, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,
 4. för den som är skattskyldig enligt 9 §, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Lag (2018:1891)

Undantag från skattskyldighetens inträde

13 §Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som

 1. säljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i Sverige, och
 2. levereras från ett område utanför Sveriges territorium.

Skattskyldigheten inträder inte heller för en skattepliktig vara som skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för.

Lag (2018:1891)

14 §För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land.

För en godkänd lagerhållare inträder inte heller skattskyldighet för en skattepliktig vara i vilken samtliga de delar som avses i 5 och 6 §§

 1. fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
 2. lämnats för avfallsåtervinning, eller
 3. återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor.

Lag (2018:1891)

Förfarande och överklagande

15 §I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 9 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

16 §Beslut enligt 10 eller 10 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (2018:1891)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1891

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2019:489

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 2016:1067
Prop. 2016/17:1
SFS 2017:1222
Prop. 2017/18:1
SFS 2018:1891
Prop. 2017/18:294
SFS 2019:489
Prop. 2018/19:99

[Bilagan innehåller en förteckning över kemikalier och återges ej här; red.anm.]

 • [1]

  För 2020 års omräknade belopp, se förordning (2019:684) [red.anm.].

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%