Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Vid tillämpning av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340, och
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

KategorinummerÄmneCPV-referensnummer
1Underhålls- och reparationstjänster50000000–5, från 50100000–6 till 50884000–5 (utom 50310000–1 till 50324200–4 och 50116510–9, 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) och från 51000000–9 till 51900000–1
2Tjänster för militärt bistånd till utlandet75211300–1
3Försvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvarstjänster75220000–4, 75221000–1, 75222000–8
4Undersöknings- och säkerhetstjänsterFrån 79700000–1 till 79720000–7
5Landtransport60000000–8, från 60100000–9 till 60183000–4 (utom 60160000–7, 60161000–4) och från 64120000–3 till 64121200–2
6Lufttransporttjänster: transporter av passagerare och gods, med undantag av posttransporter60400000–2, från 60410000–5 till 60424120–3 (utom 60411000–2 60421000–5) från 60440000–4 till 60445000–9 och 60500000–3
7Postbefordran på land och i luften60160000–7, 60161000–4,
60411000–2, 60421000–5
8JärnvägstransporttjänsterFrån 60200000–0 till 60220000–6
9SjötransporttjänsterFrån 60600000–4 till 60653000–0 och från 63727000–1 till 63727200–3
10Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporterFrån 63100000–0 till 63111000–0, från 63120000–6 till 63121100–4, 63122000–0, 63512000–1 och från 63520000–0 till 6370000–6
11TelekommunikationstjänsterFrån 64200000–8 till 64228200–2, 72318000–7 och från 72700000–7 till 72720000–3
12Finansiella tjänster: försäkringstjänsterFrån 66500000–5 till 66720000–3
13Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänsterFrån 50310000–1 till 50324200–4, från 72000000–5 till 72920000–5 (utom 72318000–7 och från 72700000–7 till 72720000–3), 79342410–4, 9342410–4
14Forsknings- och utvecklingstjänster och utvärderingsprov, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten eller enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten eller enhetenFrån 73000000–2 till 73436000–7
15Redovisnings-­, revisions- och bokföringstjänsterFrån 79210000–9 till 79212500–8
16Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänsterFrån 73200000–4 till 73220000–0, från 79400000–8 till 79421200–3 och 79342000–3, 79342100–4,
79342300–6, 79342320–2,
79342321–9, 79910000–6,
79991000–7, 98362000–8
17Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analysFrån 71000000–8 till 71900000–7 (utom 71550000–8) och 79994000–8
18Fastighetsstädning och fastighetsförvaltningFrån 70300000–4 till 70340000–6 och från 90900000–6 till 90924000–0
19Avlopps- och renhållningstjänster: saneringstjänster och liknande tjänsterFrån 90400000–1 till 90743200–9 (utom 90712200–3), från 90910000–9 till 90920000–2 och 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0
20Utbildnings- och simuleringstjänster på försvars- och säkerhetsområdet80330000–6, 80600000–0,
80610000–3, 80620000–6,
80630000–9, 80640000–2,
80650000–5, 80660000–8
21Hotell- och restaurangtjänsterFrån 55100000–1 till 55524000–9 och från 98340000–8 till 98341100–6
22Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporterFrån 63000000–9 till 63734000–3 (utom 63711200–8, 63712700–0,
63712710–3), från 63727000–1 till 63727200–3 och 98361000–1
23Juridiska tjänsterFrån 79100000–5 till 79140000–7
24Rekrytering och urval av personal med undantag av anställningskontraktFrån 79600000–0 till 79635000–4 (utom 79611000–0, 79632000–3, 79633000–0) och från 98500000–8 till 98514000–9
25Hälsovård och socialtjänster79611000–0 och från 85000000–9 till 85323000–9 (utom 85321000–5 och 85322000–2)
26Övriga tjänster

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1226

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%