Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Förordningens innehåll

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

Kungörande

2 §En anmälan om kungörande enligt 5 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska innehålla uppgifter om

 1. vilken gäldenär beslutet avser,
 2. vilken domstol som har meddelat beslutet,
 3. när beslutet har meddelats,
 4. vem som har utsetts till förvaltare, och
 5. huruvida förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt insolvensförfarande.

Registrering

3 §En anmälan om registrering enligt 6 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska innehålla uppgifter om

 1. vilken gäldenär beslutet avser,
 2. vilken domstol som har meddelat beslutet,
 3. när beslutet har meddelats,
 4. vem som har utsetts till förvaltare,
 5. huruvida förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt insolvensförfarande,
 6. det som föranleder registrering, och
 7. annat som kan vara av betydelse för registreringen.

4 §När en anmälan enligt 6 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning har gjorts, ska Bolagsverket anteckna förhållandet i de register som verket för och underrätta

 1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har beviljats företagsinteckning,
 2. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag,
 3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomträtt,
 5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,
 6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,
 7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,
 8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,
 9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
 10. Statens energimyndighet, om gäldenären har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,
 11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet,
 12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom, eller
 13. registreringsmyndigheten, om gäldenären är en stiftelse.

Avgifter

5 §De avgifter som Bolagsverket enligt 7 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska ta ut är

 1. 600 kronor i ärenden om kungörande, och
 2. 800 kronor i ärenden om registrering.

Avgiften ska betalas till Bolagsverket när anmälan ges in.

Bemyndigande

6 §Bolagsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad som ska framgå av en anmälan om kungörande eller registrering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:485

 1. Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2017.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för insolvensförfaranden som har inletts före ikraftträdandet och som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%