Förordning (2018:1302) om premiepension

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser av betydelse för tillämpningen av vissa bestämmelser i 64 kap. socialförsäkringsbalken.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av

  1. 64 kap. 17 d § andra stycket socialförsäkringsbalken i fråga om 4–6 §§,
  2. 64 kap. 42 § socialförsäkringsbalken i fråga om 7–12 §§, och
  3. 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Villkor i fondavtal

3 §Villkoret om minsta tillåtna förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet enligt 64 kap. 17 a § tredje stycket 1 socialförsäkringsbalken ska vara 500 miljoner kronor.

Krav för att få ingå fondavtal

4 §Den verksamhetshistorik som krävs enligt 64 kap. 17 c § andra stycket 1 socialförsäkringsbalken ska omfatta minst tre år.

5 §Den avkastningshistorik som krävs enligt 64 kap. 17 c § andra stycket 7 socialförsäkringsbalken ska omfatta minst tre år.

6 §Kravet på minsta tillåtna förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet enligt 64 kap. 17 c § andra stycket 8 socialförsäkringsbalken ska vara 500 miljoner kronor.

Ansökningsavgift

7 §Avgiften för handläggning av en ansökan enligt 64 kap. 17 c § socialförsäkringsbalken ska betalas till Pensionsmyndigheten när ansökan ges in. Om avgiften inte betalas då, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

8 §Ansökningsavgiften för en fondförvaltares första ansökan om att få ingå ett fondavtal är 75.000 kronor. För ansökan om att få ingå ytterligare fondavtal är avgiften 10.000 kronor per fondavtal.

9 §Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

10 §Pensionsmyndigheten ska varje år se över ansökningsavgifterna och vid behov föreslå ändringar av dem. Ett sådant förslag ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober.

Årlig avgift

11 §Fondförvaltare ska betala en årlig avgift för granskning. Den årliga avgiften är 32.000 kronor per fondavtal.

Pensionsmyndigheten ska varje år se över den årliga avgiften och vid behov föreslå ändringar av den. Ett sådant förslag ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober.

Dröjsmålsränta

12 §Dröjsmålsränta tas ut på årliga avgifter och avgifter för kostnader för information om fonder som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Bemyndigande

13 §Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet enligt 64 kap. 17 c § första stycket socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1302

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer