Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

(senast ändrad genom SFS 2020:511)

Denna förordning upphör att gälla den 1 oktober 2020.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser om

 1. undantag från bestämmelserna om sjukpenning och karens i 27 och 28 kap. socialförsäkringsbalken,
 2. undantag från de begränsningar i rätten till ersättning för vissa sjuklönekostnader som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön, och
 3. avvikelser från vad som sägs i 17 b § andra stycket lagen om sjuklön.

Förordningen innehåller även bestämmelser om viss ersättning för karensavdrag som har gjorts enligt 6 § andra stycket lagen om sjuklön.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 a § lagen om sjuklön i fråga om 9 och 10 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ersättning för karensavdrag

2 §En försäkrad som har fått ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön har rätt att efter ansökan få ersättning för avdraget från Försäkringskassan. Sådan ersättning lämnas i form av sjukpenning för en hel dag oavsett om den försäkrade har fått karensavdrag från en eller flera arbetsgivare. Ersättningen lämnas med ett belopp om 804 kronor oavsett karensavdragets storlek. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst.

Den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt på grund av sjukdom om arbetsgivaren har gjort ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket lagen om sjuklön.

Förordning (2020:510)

3 §Om den försäkrade har fått ett eller flera karensavdrag på grund av nya sjuklöneperioder inom fem dagar från första dagen i den första sjuklöneperioden enligt 7 § lagen (1991:1047) om sjuklön, lämnas inte någon sjukpenning enligt 2 § för de andra karensavdragen.

Om sjukpenning enligt 6 § första stycket har beviljats, lämnas inte sjukpenning enligt 2 § för samma dag.

4 §Bestämmelsen om sjukanmälan i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken gäller inte för sjukpenning enligt 2 §.

Karens och sjukpenning

5 §Om sjukperioden inleds med sjukpenning som svarar mot inkomst av anställning, ska karensavdrag enligt 27 kap. 27 § socialförsäkringsbalken inte göras.

6 §Om sjukperioden inleds med sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete, får sjukpenning lämnas för de första 14 dagarna av sjukperioden oavsett vilken karenstid den försäkrade har enligt 27 kap. 27 a eller 30 § socialförsäkringsbalken. För dessa dagar lämnas sjukpenning för en hel dag. Ersättningen lämnas med ett belopp om 804 kronor per dag.

För tid efter de första 14 dagarna av sjukperioden ska sjukpenning beräknas och lämnas enligt bestämmelserna i 27 och 28 kap. socialförsäkringsbalken.

7 §Om sjukpenning enligt 6 § första stycket har beviljats, lämnas inte sjukpenning beräknad på sjukpenninggrundande inkomst för samma tid. Om sjukpenning enligt 2 § har beviljats, lämnas inte sjukpenning enligt 6 § första stycket för samma dag.

Om den försäkrade uppfyller förutsättningarna för att beviljas såväl sjukpenning enligt 2 § som sjukpenning enligt 6 § första stycket, lämnas endast sjukpenning enligt 6 § första stycket.

8 §Bestämmelsen om sjukanmälan i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken gäller inte för sjukpenning enligt 6 § första stycket.

Ersättning för kostnader för sjuklön

9 §I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska en arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt andra stycket.

Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, till den del kostnaden överstiger

 1. 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250.000 kronor per månad,
 2. 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 250.000 kronor men inte 500.000 kronor per månad,
 3. 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 500.000 kronor men inte 1.000.000 kronor per månad,
 4. 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1.000.000 kronor men inte 1.667.000 kronor per månad, och
 5. 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1.667.000 kronor per månad.

Med avgifter och skatt avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Förordning (2020:510)

10 §Försäkringskassan ska skyndsamt besluta om ersättning för kostnader för sjuklön enligt 9 §.

Bemyndiganden

11 §Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning enligt 2–8 §§. Försäkringskassan får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap. socialförsäkringsbalken när det gäller ärenden om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning enligt 2–8 §§.

Föreskrifter enligt första stycket får endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:195

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
 2. Bestämmelserna om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning i 2–8 §§ ska dock tillämpas för tid från och med den 11 mars 2020.
 3. Bestämmelserna om ersättning för kostnader för sjuklön i 9 och 10 §§ tillämpas första gången i fråga om kostnader för sjuklön som redovisas i arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden april 2020.

2020:510

 1. Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020.
 2. Bestämmelserna i 2 § i den nya lydelsen tillämpas dock på ersättning för karensavdrag som avser tid från och med den 1 juni 2020.
 3. För ersättning för karensavdrag som avser tid före den 1 juni 2020 gäller 2 § i den äldre lydelsen.
 4. Bestämmelserna i 9 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden augusti 2020.
 5. För ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna april–juli 2020 gäller 9 § i den äldre lydelsen.

2020:511

 1. Förordningen (2020:195) om vissa sjukpennningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 upphör att gälla den 1 oktober 2020.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
  1. ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet i de fall ansökan om ersättning har kommit in till Försäkringskassan före den 1 januari 2021, och
  2. ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna april–september 2020.
 3. I fråga om ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna januari–mars och oktober–december 2020 gäller andra–fjärde styckena.

I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska en arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, under den aktuella sexmånadersperioden överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, få ersättning med högst 250.000 kronor för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt tredje stycket.

Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas till den del kostnaden överstiger

 1. 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 1,5 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
 2. 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1,5 men inte 3 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
 3. 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
 4. 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 6 men inte 10 miljoner kronor för sexmånadersperioden, och
 5. 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 10 miljoner kronor för sexmånadersperioden.

Med avgifter och skatt enligt andra stycket avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%