Innehåll

Skattenytt nr 11 1989 s. 618

Omläggning av räkenskapsår – koncernanpassning

I två artiklar av docent Peter Melz och avdelningsdirektör Christer Westermark, SN 1989 nr 5 och 6 med replik av Peter Melz i nr 7–8, har omläggning av räkenskapsår diskuterats. Med stöd av bl.a. dessa artiklar och ett yttrande av professor Gösta Kedner har RSV givit direktiv till länsskattemyndigheterna om hur omläggning skall ha gått till för att godkännas i skatterättsligt hänseende. Kraven för omläggning av räkenskapsår har angivits som: att bolagsstämman skall ha fattat beslut om ändrat räkenskapsår under det registrerade räkenskapsåret samt att bolagsstämmobeslutet skall ha inkommit till PRV i vart fall före det gällande räkenskapsårets utgång. Grunden för denna inställning är ABL 9:14. Lagrummet föreskriver verkställighetsförbud för sådan ändring i bolagsordning som inte registrerats av PRV. För de fall som avses i 12 § 1–2 st. bokföringslagen har varken i artiklarna eller RSV:s rekommendationer någon oförenlighet mellan ABL 9:14 och bokföringslagen behandlats. Varken artikelförfattarna eller professor Gösta Kedner har berört koncernanpassning av räkenskapsår.

I 41 § KL anges att redovisning skall ske enligt god redovisingssed. Motsvarande stadgande återfinns i 2 § bokföringslagen. God redovisningssed utgöres av bokföringslagens bestämmelser, FAR:s rekommendationer, bokföringsnämndens anvisningar och yttrande samt sedvänja. Av 12 § 5 st. bokföringslagen som hänvisar till det 4:e st. samma paragraf framgår det att den som är redovisningsskyldig för flera rörelser skall använda samma räkenskapsår för samtliga rörelser. Vidare anges att anpassning får ske utan särskilt tillstånd. Önskar ett bolag ha ett från koncernen avvikande räkenskapsår skall tillstånd sökas. Ett sådant tillstånd får endast medges om synnerliga skäl föreligger. Det måste innebära att ett bolag som förvärvas av en koncern och som har ett räkenskapsår som avviker från koncernens skall anpassa räkenskapsåret till det för koncernen gällande. Bolaget har således inte någon valmöjlighet såvitt inte särskilt tillstånd sökts och beviljats.

Det anmärkningsvärda är att länsskattemyndigheterna tillämpar RSV:s riktlinjer även i koncernanpassningsfallen. Länsskattemyndigheterna bortser därigenom från stadgandet i 12 § 5 st. bokföringslagen. Därmed ställs samma krav för koncernanpassning som för omläggning i fall som anges i 12 § 1–3 st. bokföringslagen.

I ABL saknas regler för omläggning av räkenskapsår. Omläggning regleras i sin helhet i bokföringslagen. Hade det funnits någon särreglering för räkenskapsår i ABL skulle en sådan reglering haft företräde framför bokföringslagen jmf 3 § bokföringslagen. Bokföringslagen utgör således grunden för hur räkenskapsår skall läggas om. De omläggningar som anges i BFL 12 § 1–3 st. är av helt frivillig karaktär till skillnad från koncernanpassningsreglerna som är tvingande. Därtill kan fogas att för den skatterättsliga bedömningen finns en direkt koppling mellan skattelagstiftningen och bokföringslagen. En motsvarande koppling saknas mellan skattelagstiftningen och ABL.

För den skattskyldige framstår det som naturligt att följa skattelagstiftningens regler och därmed bokföringslagens vid sökandet efter stöd för hur omläggning av räkenskapsår skall ske inom koncerner.

I fråga om koncernanpassning av räkenskapsår bör det synsätt som förfäktats av RSV inte vara tillämpbart.

Torgny Sifverson

Torgny Sifverson är universitetslektor vid Umeå universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...