Innehåll

Skattenytt nr 4 1989 s. 165

Genmäle över Bengt Hamdahls kommentar

Sedan någon tid tillbaka gäller att vissa regeringsrättens avgöranden icke redovisas i RÅ.

Ur förordet till RÅ 1987 må citeras:

Avgöranden som icke redovisas upptages i notisavdelningen. Följande mål och ärenden redovisas dock som regel inte: mål vari prövningstillstånd har vägrats, mål vari besvären har återkallats eller har anförts för sent, mål vari har meddelats beslut som ej är slutligt, skrivelser avseende fråga varmed regeringsrätten ej har att ta befattning.

Mål om resning och återställande av försutten tid redovisas endast om målen har ett intresse utöver det enskilda målet. ”

Regeringsrådet Hamdahls artikel om ”Publicering av rättsfall från regeringsrätten” är utomordentligt klarläggande, och det synes mycket tacknämligt, att detta klarläggande har skett.

Det i min artikel refererade målet, avgjort genom regeringsrättens beslut den 4/9 1987, 298/87, torde sålunda icke ansetts ha prejudikatvärde, och detta må vara. Emellertid synes det mig dock som om det i min artikel berörda, till sagda mål anknutna materialet i allt fall vara värt att beakta i och för sig. Det torde exempelvis vara av intresse att finna den situationen återgiven, att en givare till en anställd lämnar en gåva ur den egendom, som tillhör honom personligen och icke det av givaren ägda företag, i vilket gåvotagaren är anställd, och även om detta förhållande ej skulle anses relevant i det av regeringsrätten avgjorda målet, synes det dock ha varit av intresse att få själva läget belyst.

I förordet till RÅ anges som ovan nämnts att i RÅ ”som regel icke redovisas mål vari prövningstillstånd har vägrats”. Nu ser jag kanske subjektivt på saken, men visar inte mitt referat av regeringsrättens beslut i det aktuella fallet, att materialet i målet de facto belyser en problemställning, som inte är så alldeles alldaglig. Emellertid har målet ställts i en sådan särklass, att det icke ens har redovisats som notis.

I regel redovisas icke i RÅ vissa mål och ärenden. Det vore nog av intresse att få veta i vilket fall ett undantag skulle kunna väntas ske från regeln.

Wilhelm Penser

Advokat Wilhelm Penser

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...