Innehåll

Skattenytt nr 4 1989 s. 179

Bostadsbyggnader vid lantbruk

Vid 1981 års fastighetstaxering ingick bostadsbyggnader i lantbruksenheten om jord- och skogsarealen var minst fem hektar och byggnaderna behövdes som bostad för ägare, arrendator eller deras arbetskraft. Då arealen var under fem hektar taxerades bostadsbyggnaderna som småhusenhet med beskattningsnatur ”annan fastighet”.

Vid förarbetena diskuterades om att alla bostadsbyggnader på lantbruk skulle taxeras som annan fastighet och särskiljas från lantbruksenheten. När nu förarbetena för 1992 års fastighetstaxering skall påbörjas borde detta synsätt åter övervägas. Flera fördelar med detta särskiljande kan framhållas.

Verksamhet med jordbruk och skogsbruk renodlas och blandas ej med privatekonomisk verksamhet, såsom permanent eller fritidsboende. Jordbruksekonomiska undersökningar särskiljer redan nu i sin redovisning jordbruk och skogsbruk från annan verksamhet. Kostnader för bostäder redovisas ej inom jordbruket eller skogsbruket.

Alla småhus skulle komma att inkomsttaxeras med schablonregeln. Intäkten är då en viss procent av taxeringsvärdet och det medges endast avdrag för räntor som erlagts på lån i fastigheten. En likformig och rättvis inkomsttaxering skulle uppkomma för alla inkomsttagare. De ibland ganska höga avdragen för underhåll och reparationer av bostadsbyggnader på lantbruksenheter skulle då upphöra. Även intäkten av värdet för bostadsförmånen skulle upphöra.

Det är troligt att spekulationsköp av lantbruk skulle minska, då förmånen att minska en hög inkomst med avdrag för reparation av bostäder försvinner. En metod att skatteplanera skulle försvinna. Detta missgynnar troligen ej aktiva lantbrukare.

Svårigheter kan eventuellt uppkomma vid bokföring. Utgifter för material o dyl till bostad och tomt kan lätt felbokföras på lantbruket.

Per Kullberg

Byrådirektör Per Kullberg är verksam vid skogsstyrelsen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...