Innehåll

Skattenytt nr 9 1989 s. 486

Genmäle till Lennart Grufbergs replik i Skattenytt nr 5

Överdirektören vid Riksskatteverket Lennart Grufberg har i Skattenytt 5/1989 publicerat en replik till Gunnar Nords artikel om tredjemansrevisioner. Jag saknar anledning att polemisera i sakfrågan. Jag har emellertid tidigare haft anledning att i Svenska Dagbladet tillrättalägga en uppgift som Grufberg lämnat, och eftersom han nu upprepar samma uppgift för Skattenytts läsare vill jag klargöra Föreningen Auktoriserade Revisorer FARs ståndpunkt.

Gruvberg skriver att taxeringsrevisionerna ”genomförts i samförstånd med de reviderade” och att kontakter ”i flera fall förekommit med Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR”. För att få hela bilden klar borde det ha tillagts att en av de reviderade FAR-byråerna kommit överens med taxeringsrevisorerna om att dessa skall utfärda ett vitesföreläggande, som byrån sedan kommer att överklaga för att klarlägga rättsläget. Visst kan man kalla det för ett slags samförstånd, men knappast av de slag läsaren torde förmoda. Vidare borde det ha tillagts att ”kontakterna” med FAR utmynnat i ett bestämt avståndstagande från FARs sida!

Där har FAR för övrigt stöd av tillsynsmyndigheten Kommerskollegium, som anser att rättsläget när det gäller kollisionen mellan tredjemansrevisioner och revisorns tystnadsplikt bör tolkas av domstol. För egen del påpekar kollegiet att ”tystnadsplikten är en grundläggande förutsättning för att revisorn skall få den information som erfordras för revisionsarbetet. Varje uppluckring av denna medför risk för att klienterna får minskad tilltro till revisorns integritet. Härmed försvåras revisorns funktion som samtalspartner i bl.a. skatteärenden.” (Utlåtande av kollegiet den 20 juni till en av de reviderade FAR-byråerna.)

Björn Markland

Björn Markland, Generalsekreterare i FAR

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...