Innehåll

Skattenytt nr 10 1990 s. 681

Begränsad skattskyldighet för fastighetsinkomster

Beskattningen av vissa stiftelsers fastighetsinkomster har behandlats av Bengt Ågren i SN 4/90. Skattskyldigheten för fastighetsinkomster kan vara svårbedömd även beträffande andra än stiftelser. Följande matris är en sammanställning av beskattningsreglerna för samtliga skattskyldiga. Denna kan vara till hjälp vid bedömningen i enskilda fall. En kommentar till matrisen lämnas nedan.

Bestämmelserna om begränsad skattskyldighet för fastighetsinkomster finns i 7 § 7 mom. SIL. Detta lagrum har inte ändrats i det nya skattesystemet. Ägare av vissa i fastighetstaxeringslagen definierade fastigheter är därför även i framtiden frikallade från skattskyldighet för vissa fastighetsinkomster. Skattskyldighetens omfattning bestäms alltså av dels vem som är ägare av fastigheten, dels fastighetens karaktär enligt fastighetstaxeringslagen (FTL).

Med utgångspunkt från faktorerna ägare och fastighet utläses bestämmelserna om skattskyldighet i matrisen. Den första ägarkategorin är ”Ägare i allmänhet”. I denna grupp ingår alla ägarkategorier utom allmännyttiga ideella föreningar och andra ägare, som avses i 3 kap. 4 § FTL. Sistnämnda andra ägare är exempelvis, allmännyttiga stiftelser, kyrkor och studentkårer.

En fysisk person, som äger en vid fastighetstaxering skattepliktig fastighet kan utläsas vara skattskyldig för all inkomst av fastigheten. Om samma ägare har inkomst av en specialbyggnad finns däremot en begränsning av hans skattskyldighet. Enligt 7 § 7 mom. första stycket SIL, är ägaren frikallad från skattskyldighet för inkomst, som härrör från sådan användning, som gör att byggnaden skall indelas som specialbyggnad.

För bedömningen om inkomst av specialbyggnad är undantagen från skattskyldighet måste begreppet ”härröra från” göras entydigt. Anses t.ex. en fysisk persons hyresinkomst från kommunen för uthyrning av skolbyggnad för gymnasieskola härröra från sådan användning att den är undantagen från skattskyldighet. Denna fråga är för närvarande under prövning i regeringsrätten efter överklagning av den skattskyldige. Kammarrätten ansåg att inkomsten härrör från ett hyresförhållande och inte från en av ägaren själv bedriven allmännyttig verksamhet. I sak anser jag att domslutet är rätt, eftersom fastigheten används kommersiellt och inkomsten kommer därav.

För fysisk person, som äger en skattefri jordbruksfastighet gäller, att han är undantagen från skattskyldighet för fastighetsinkomst, som härrör från sådan egendom och sådan användning, som avses i 3 kap. 3 § FTL. Egendomen skall vara jordbruksfastighet och användningen vård i vårdbyggnad eller undervisning eller forskning i skolbyggnad. Bestämmelserna om inkomstskatt finns i 7 § 7 mom. andra stycket SIL.

Fysisk person kan inte äga en fastighet, som avses i 3 kap. 4 § FTL. Sistnämnda lagrum förutsätter nämligen att fastigheten ägs av en i lagrummet angiven institution.

I exemplen ovan är fastighetsägaren en fysisk person. Bedömningen blir givetvis densamma med ett AB, HB eller en ek.förening som ägare.

Om fastighetsägaren är en institution, som räknas upp i 3 kap. 4 § FTL, gäller samma beskattningsregler för institutionen, som för ”Ägare i allmänhet” beträffande andra fastigheter än 3:4 FTL fastigheter. Den aktuella ägargruppen, allmännyttiga stiftelser m.fl. (dock ej allmännyttiga föreningar), är frikallad från skattskyldighet för inkomst av användning i ägarens egen allmännyttiga verksamhet. Det noteras att 3:4 FTL fastigheter har beskattningsnaturen annan fastighet.

I matrisen redovisas slutligen beskattningen av fastighetsinkomster hos allmännyttiga ideella föreningar, d.v.s. föreningar som avses i 7 § 5 mom. SIL. Enligt sistnämnda lagrum frikallas en sådan förening från skattskyldighet för inkomsten i dess helhet, om fastigheten till övervägande del (mer än hälften) används i föreningens verksamhet som sådan. Med sistnämnda uttryck avses föreningens allmänna verksamhet.

Allmännyttig ideell förening kan ha inkomst av 3:4 FTL fastighet endast om denna till övervägande del används i verksamheten som sådan. I annat fall är inte fråga om 3:4 FTL fastighet.

Enligt 7 § 5 mom. SIL frikallas en allmännyttig ideell förening från skattskyldighet även för fastighetsinkomst, som till huvudsaklig del (70–80 %) härrör från verksamhet, som har naturlig anknytning till den allmännyttiga verksamheten eller som av hävd använts för att finansiera denna verksamhet.

Om en allmännyttig ideell förening till övervägande del använder en egen fastighet kommersiellt, t.ex. för uthyrning, är bestämmelserna om skattskyldighet desamma som för ägare i allmänhet.

Sammanställningen i matrisform av reglerna om skattskyldighet för fastighetsinkomster kan underlätta lagtolkningen, men också ge upphov till frågor. En sådan fråga är om fastighetstaxeringen skall styra inkomsttaxeringen. Min uppfattning är att så inte ovillkorligen är fallet. En annan fråga som är svår att besvara är om en fastighet, som förvärvas av allmännyttig institution, på grund av ägarbytet kan räknas som 3:4 FTL fastighet redan vid förvärvstillfället eller först vid näst följande kalenderårsskifte. Jag anser för min del att fastigheten kan betraktas som 3:4 FTL fastighet från förvärvstillfället.

Skattepliktig fastighetFastighet enl 3 kap. 2 § FTL (specialbyggn) med undantag för kommunikationsbyggn, distributionsbyggn, reningsanläggningFastighet enl 3 kap. 3 § FTL (skattefri jordbruksfastighet)Fastighet enl 3 kap 4 § FTL (skattefri fastighet på grund av viss ägare och användning)
Ägare i allmänhetEj tillämplig
..............................................
Ägare enl 3 kap. 4 § FTL utom allmännyttiga ideella föreningar (allmännyttiga stiftelser, kyrkor m.fl.)Ägaren skattskyldigÄgaren frikallad från sk-skyldighet för inkomst, som härrör från sådan användn, som gör att byggn skall indelas som specialbyggnadÄgaren frikallad från sk-skyldighet för sådan inkomst, som härrör från sådan egendom och sådan användning som avses i 3:3 FTLÄg frik fr skattskyldighet för ink av användning i äg allmänna verksamhet
Fastigheten används av ägaren till övervägande del kommersielltSe ovan ”Ägare i allmänhet”Se ovan ”Ägare i allmänhet”Se ovan ”Ägare i allmänhet”Ej tillämplig
........................................................................................................................
Ägare är en allm nyttig ideell föreningFastigheten används till övervägande del i ägarens verksamhet som sådanÄgaren frikallad från skattskyldighetÄgaren frikallad från skattskyldighetÄgaren frikallad från skattskyldighetÄgaren frikallad från skattskyldighet
..............................................................................................................................
Fastighetsinkomst, som till huvudsaklig del härrör från verksamhet som uppfyller kravet på naturlig anknytning eller hävdÄgaren frikallad från skattskyldighetÄgaren frikallad från skattskyldighetÄgaren frikallad från skattskyldighetEj tillämplig

Lennart Björk är taxeringsintendent på LSKM i Luleå

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...